Download  Print this page

Advertisement

Înainte de prima utilizare a apa-
ratului dvs. citiţi acest instrucţiu-
nil original, respectaţi instrucţiunile cuprin-
se în acesta şi păstraţi-l pentru întrebuinţa-
rea ulterioară sau pentru următorii pose-
sori.
Înainte de prima utilizare, citiţi neapărat
-
manualul de siguranţă nr. 5.956-251.0!
În cazul nerespectării instrucţiunilor de
-
utilizare şi a măsurilor de siguranţă,
aparatul poate fi deteriorat şi siguranţa
persoanei care utilizează aparatul, re-
spectiv a altor persoane, poate fi pusă
în pericol.
În cazul în care aparatul a fost deterio-
-
rat în timpul transportului, informaţi ime-
diat comerciantul.
Cuprins
Protecţia mediului înconjurător. RO . . .1
Simboluri din manualul de utili-
zare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RO . . .1
Utilizarea corectă . . . . . . . . . . . RO . . .1
Prezentare generală. . . . . . . . . RO . . .2
Punerea în funcţiune . . . . . . . . RO . . .2
Utilizarea . . . . . . . . . . . . . . . . . RO . . .3
Metode de curăţare . . . . . . . . . RO . . .4
Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . RO . . .5
Depozitarea . . . . . . . . . . . . . . . RO . . .5
Îngrijirea şi întreţinerea. . . . . . . RO . . .5
Remedierea defecţiunilor . . . . . RO . . .5
Garanţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . RO . . .6
Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . RO . . .8
Protecţia mediului
înconjurător
Materialele de ambalare sunt
reciclabile. Ambalajele nu trebu-
ie aruncate în gunoiul menajer,
ci trebuie duse la un centru de
colectare şi revalorificare a de-
şeurilor.
Aparatele vechi conţin materiale
reciclabile valoroase, care pot fi
supuse unui proces de revalori-
ficare. Bateriile, uleiul şi sub-
stanţele asemănătoare nu tre-
buie să ajungă în mediul încon-
jurător. Din acest motiv, vă ru-
găm să apelaţi la centrele de co-
lectare abilitate pentru elimina-
rea aparatelor vechi.
Observaţii referitoare la materialele con-
ţinute (REACH)
Informaţii actuale referitoare la materialele
conţinute puteţi găsi la adresa:
www.kaercher.com/REACH
Simboluri din manualul de
Pericol
Pericol iminet, care duce la vătămări corpo-
rale grave sau moarte.
Avertisment
Posibilă situaţie periculoasă, care ar putea
duce la vătămări corporale grave sau moar-
te.
Atenţie
Posibilă situaţie periculoasă, care ar putea
duce la vătămări corporale uşoare sau pa-
gube materiale.
Utilizarea corectă
Aspiratorul cu pulverizator este destinat uti-
lizării comerciale ca aparat de curăţare
umedă pentru mochete, conform descrieri-
lor şi măsurilor de siguranţă specificate în
Măsuri de siguranţă pentru aparate de cu-
răţat cu perii şi aparate cu pulverizare.
- 1
RO
utilizare
141

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: