Download  Print this page

Advertisement

Vyhlásenie o zhode s
normami EÚ
Týmto vyhlasujeme, že ďalej označený
stroj zodpovedá na základe jeho koncepcie
a konštrukcie a takisto vyhotovenia, ktoré
sme dodali, príslušným základným požia-
davkám na bezpečnost' a ochranu zdravia
uvedeným v smerniciach EÚ. Pri zmene
stroja, ktorá nebola nami odsúhlasená,
stráca toto prehlásenie svoju platnost'.
Výrobok:
Extraktor-Tepovač
Typ:
1.100-xxx
Typ:
1.193-xxx
Príslušné Smernice EÚ:
2006/42/ES (+2009/127/ES)
2004/108/ES
2011/65/EÚ
Uplatňované harmonizované normy:
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–68
EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000–3–3: 2008
EN 62233: 2008
EN 50581
Uplatňované národné normy:
-
5.957-534
Podpísaný jednajú v poverení a s plnou
mocou jednateľstva.
Head of Approbation
CEO
Osoba zodpovedná za dokumentáciu:
S. Reiser
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2014/02/01
– 7
SK
155

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: