Download  Print this page

Advertisement

Før første gangs bruk av appa-
ratet, les denne originale bruks-
anvisningen, følg den og oppbevar den for
senere bruk eller for overlevering til neste
eier.
Det er tvingende nødvendig å lese sik-
-
kerhetsinstruksene nr. 5.956-251.0 før
maskinen settes i drift!
Hvis bruksanvisningen og sikkerhets-
-
anvisningene ikke følges, kan dette
medføre skader på apparatet og fare for
brukeren og andre personer.
Informer straks forhandleren ved trans-
-
portskader.
Innholdsfortegnelse
Miljøvern. . . . . . . . . . . . . . . . . . NO . . .1
Symboler i bruksanvisningen . . NO . . .1
Forskriftsmessig bruk . . . . . . . . NO . . .1
Oversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO . . .2
Igangsetting . . . . . . . . . . . . . . . NO . . .2
Betjening . . . . . . . . . . . . . . . . . NO . . .3
Vaskemetoder . . . . . . . . . . . . . NO . . .4
Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . NO . . .5
Lagring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO . . .5
Pleie og vedlikehold . . . . . . . . . NO . . .5
Feilretting . . . . . . . . . . . . . . . . . NO . . .5
Tilbehør og reservedeler . . . . . NO . . .6
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO . . .6
EU-samsvarserklæring. . . . . . . NO . . .6
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . NO . . .7
66
Materialet i emballasjen kan re-
sirkuleres. Ikke kast emballa-
sjen i husholdningsavfallet, men
lever den inn til resirkulering.
Gamle apparater inneholder
verdifulle materialer som kan re-
sirkuleres. Disse bør leveres inn
til gjenvinning. Batterier, olje og
lignende stoffer må ikke komme
ut i miljøet. Gamle maskiner
skal derfor avhendes i egnede
innsamlingssystemer.
Anvisninger om innhold (REACH)
Aktuell informasjon om stoffene i innholdet
finner du under:
www.kaercher.com/REACH
Symboler i bruksanvisningen
Fare
For en umiddelbar truende fare som kan
føre til store personskader eller til død.
Advarsel
For en mulig farlig situasjon som kan føre til
store personskader eller til død.
Forsiktig!
For en mulig farlig situasjon som kan føre til
mindre personskader eller til materielle
skader.
Forskriftsmessig bruk
Dette spruteekstraksjonsapparat er ment
for kommersiell bruk som våtrengjørings-
apparat i henhold til denne bruksanvisnin-
gen, så vel som under hensyntagen til sik-
kerhetsanvisningene for børsterengjørings-
apparater og tepperensere.
- 1
NO
Miljøvern

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: