Download  Print this page

Advertisement

Tīrīšanas šķīduma sagatavošana
Brīdinājums
Kaitējums veselībai, bojājuma risks. Ievē-
rojiet visus norādījumus, kas pievienoti iz-
mantotajam tīrīšanas līdzeklim.
 Sajauciet tīrā traukā tīru ūdeni ar tīrīša-
nas līdzekli (koncentrācija atbilstoši no-
rādēm par tīrīšanas līdzekli).
Izšķīdiniet tīrīšanas līdzekli ūdenī.
Norāde: Silts ūdens (maksimāli 50 °C) pa-
lielina tīrīšanas efektivitāti. Pārbaudiet tīrā-
mās virsmas termoizturību.
Norāde: Lai saudzētu vidi, tīrīšanas līdzek-
ļus lietojiet taupīgi.
Tīrā ūdens tvertnes uzpilde
 Iepildiet tīrīšanas šķidrumu tīrā ūdens
tvertnē. Uzpildes līmenis nedrīkst pār-
sniegt atzīmi "MAX".
Atputošanas līdzeklis
Norāde: Pirms tam ar šampūnu ieziestu
paklāja grīdu tīrīšanas laikā netīrā ūdens
tvertnē veidojas putas. Putu veidošanos
var novērst, pievienojot atputošanas lī-
dzekli.
Tikai Puzzi 10/1:
 Ielejiet atputošanas līdzekli (papildpie-
derums) netīrā ūdens tvertnē.
Tikai Puzzi 10/2 Adv:
 Atveriet atputošanas līdzekļa tvertni.
 Iepildiet atputošanas līdzekli (papildpie-
derums).
Adaptera paklāju tīrīšanai nomaiņa
 Vienā pusē nospiediet grīdas sprauslas
fiksatoru.
 Izvirziet adapteri paklāju tīrīšanai uz āru
un izņemiet.
 Ievietojiet un nofiksējiet jaunu adapteri
paklāju tīrīšanai.
Apkalpošana
Darbs ar papildierīcēm
Tikai Puzzi 10/2 Adv:
Norāde: Elektrisko papildierīču pieslēgša-
nai ir pieejama papildu ligzda.
Bīstami
Savainošanās un bojājumu risks! Ligzda ir
paredzēta tikai tiešai papildu sukas-mazgā-
šanas uzgaļa PW 30/1 pieslēgšanai pie
Puzzi 10/2 Adv. Jebkurš cits ligzdas pielie-
tojums ir aizliegts.
Ierīces ieslēgšana
 Pievienojiet kontaktspraudni kontakt-
ligzdai.
 Lai ieslēgtu sūkšanas turbīnu, nospie-
diet sūkšanas slēdzi.
 Lai ieslēgtu smidzināšanas sūkni, no-
spiediet smidzināšanas slēdzi.
Uzmanību
Bojājuma risks. Pirms aparāta izmantoša-
nas neitrālā vietā pārbaudiet tīrāmā priekš-
meta krāsas noturību un ūdensizturību.
 Lai izsmidzinātu tīrīšanas līdzekli, no-
spiediet sviru pie līkuma.
 Tīrāmajai virsmai jāpārbrauc pāri, lai
pārklātos tīrīšanas joslas. To darot, at-
velciet sprauslu atpakaļ (nebīdiet).
 Darba pārtraukumos grīdas sprauslu
var ievietot rokturī.
Aparāta izslēgšana
 Izslēdziet sūkšanas slēdzi un smidzinā-
šanas slēdzi.
 Izņemt tīkla kontaktdakšu.
Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana
 Ja netīrā ūdens tvertne ir pilna, izslē-
dziet sūkšanas slēdzi un smidzināša-
nas slēdzi.
 Noņemiet vāciņu.
 Izņemiet netīrā ūdens tvertni no aparāta
un iztukšojiet.
– 3
LV
Tīrīšana
189

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: