Download  Print this page

Advertisement

Aplikujte čistiaci roztok
Pozor
Nebezpečenstvo poškodenia zdravia a ve-
cí. Nutné je dodržiavať všetky pokyny prilo-
žené k používaným čistiacim prostriedkom.
 Čistú vodu a čistiaci prostriedok zmie-
šajte v čistej nádobe (koncentrácia pod-
ľa údajov pre čistiaci prostriedok).
Rozpustite čistiaci prostriedok vo vode.
Upozornenie: Teplá voda (maximálne 50
°C) zvyšuje účinok čistenia. Skontrolujte
odolnosť čistených plôch voči teplote.
Upozornenie: Pre ochranu životného pro-
stredia zaobchádzajte s čistiacimi pros-
triedkami úsporne.
Naplnenie nádoby na čistú vodu
 Čistiaci roztok naplňte do nádrže na čis-
tú vodu. Stav po naplnení nesmie pre-
kročiť značku „MAX".
Odpeňovací prostriedok
Upozornenie: Pri čistení predtým šampó-
novaných kobercov vzniká v nádrži na špi-
navú vodu pena. Vzniku peny sa dá zabrá-
niť pridaním odpeňovacieho prostriedku.
Iba Puzzi 10/1:
 Pridajte odpeňovací prostriedok
(zvláštne príslušenstvo) do nádoby na
znečistenú vodu.
Iba Puzzi 10/2 Adv:
 Otvorte nádobu na odpeňovací pros-
triedok.
 Naplňte odpeňovací prostriedok
(zvláštne príslušenstvo).
Vymeňte adaptér na koberce
 Stlačte odblokovanie podlahovej hubi-
ce na jednej strane.
 Vyklopte a vyberte adaptér na koberce.
 Vložte nový adaptér na koberce a ne-
chajte ho zapadnúť na svoje miesto.
Práca s prídavnými prístrojmi
Iba Puzzi 10/2 Adv:
Upozornenie: Na pripojenie dodatočných
elektrických prístrojov je k dispozícii zásuv-
ka naviac.
Nebezpečenstvo
Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia!
Zásuvka je určená iba na priame pripojenie
prídavnej umývacej hlavy s kefkami PW 30/
1 na prístroj Puzzi 10/2 Adv. Akékoľvek iné
používanie zásuvky je zakázané.
Zapnutie prístroja
 Zastrčte siet'ovú zástrčku.
 Zatlačte vypínač Vysávanie a tým za-
pnete vysávaciu turbínu.
 Zatlačte vypínač Striekanie a zapnite
striekacie čerpadlo.
Pozor
Nebezpečenstvo poškodenia. Pred použi-
tím zariadenia na nenápadnom mieste čis-
teného predmetu skontrolujte jeho farebnú
stálosť a odolnosť voči vode.
 Na striekanie čistiaceho roztoku stlačte
páku umiestnenú na kolene.
 Čistenú plochu v miestach, kde sa plo-
cha prekrýva, prejdite ťahom. Pritom
ťahajte dýzu smerom späť (nie posú-
vať).
 Pri prerušení práce sa môže dýza na
podlahu odložiť do držiaka.
Vypnutie prístroja
 Vypnite vypínače Striekanie a Vysáva-
nie.
 Vytiahnite sieťovú zástrčku.
– 3
SK

Obsluha

Čistenie
151

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: