Download  Print this page

Advertisement

Bemærk: Varmt vand (maks. 50 °C) for-
øger renseeffekten. Kontroller temperatur-
bestandigheden på den flade, der skal ren-
ses.
Bemærk: For at beskytte miljøet bør du
være sparsommeligt med rensemidlet.
Påfyld ferskvandstanken
 Påfyld renseopløsningen i ferskvands-
tanken. Påfyldningsgraden må ikke
overskride markeringen „MAX".
Afskumningsmiddel
Bemærk: Ved rensning af gulvtæpper,
som i forud blev vasket med skum, dannes
skum i snavsevandsbeholderen. Skumdan-
nelsen kan forhindres ved at tilsætte af-
skumningsmiddel.
Kun Puzzi 10/1:
 Kom afskumningsmiddel (specialtilbe-
hør) i snavsevandsbeholderen.
Kun Puzzi 10/2 Adv:
 Åbn beholderen til afskumningsmiddel.
 Påfyld afskumningsmiddel (ekstratilbe-
hør).
Byt tæppeadapteren
 Gulvdysens åbningsmekanisme tryk-
kes på den ene side.
 Sving tæppeadapteren ud og tag den
af.
 Isæt en ny tæppeadapter og lad åb-
ningsmekanismen gå i hak.

Betjening

Arbejde med ekstraredskaber
Kun Puzzi 10/2 Adv:
Bemærk: For at tilslutte yderligere el-appa-
rater, er maskinen udstyret med en supple-
rende stikdåse.
Risiko
Fare for person- og materialeskader! Stik-
dåsen er kun beregnet til direkte tilslutning
af den ekstra børste-/vaskehoved PW 30/1
til Puzzi 10/2 Adv. En hver anden brug af
stikdåsen er forbudt.
Tænd for maskinen
 Sæt netstikket i.
 Tryk kontakt "Suge" for at tænde suge-
turbinen.
 Tryk kontakt "sprøjte" for at tænde
sprøjtepumpen.
Forsigtig
Risiko for beskadigelse. Kontroller om gen-
standen, som skal renses, er bestandigt
overfor vand og farveægte.
 Til sprøjtning af renseopløsning, skal
håndtaget på bøjningen betjenes.
 Kør over fladen som skal renses i over-
lappende baner. Træk derved dysen
baglæns (skub den ikke).
 Ved arbejdspauser kan gulvdysen læg-
ges ind i håndgrebet.
Sluk for maskinen
 Slukke kontakt Sprøjte og kontakt Suge
 Træk netstikket ud.
Tøm snavsevandstanken
 Hvis snavsevandsbeholderen er fuld,
skal kontakt Suge og kontakt Sprøjte
slukkes.
 Fjern dækslet.
 Tag snavsevandsbeholderen ud af ma-
skinen og tøm den.
Tømme ferskvandstanken
 Sluk for renseren
 Betjen håndtaget på bøjningen kort for
at reducere trykket.
 Adskil bøjningen fra sprøjte-/sugeslan-
gen.
 Hæng sugeslangen ind i ferskvandstan-
ken.
 Tryk kontakt "Suge" for at tænde suge-
turbinen.
 Udsug ferskvandstanken og afbryd ma-
skinen.
 Fjern dækslet.
 Tag snavsevandsbeholderen ud af ma-
skinen og tøm den.
– 3
DA
Rensning
61

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: