Download  Print this page

Kärcher WV 75 Plus Manual Page 89

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Montaż butli natryskowej i nasadki
ścierającej i napełnianie środkiem
czyszczącym
Wskazówka: Należy pamiętać o tym, że
przy pierwszym użyciu głowicy rozprysko-
wej opada zabezpieczenie transportowe.
Montaż nasadki ścierającej
Rysunek
 Odkręcić głowicę rozpryskową butli na-
tryskowej.
 Nałożyć nasadkę ścierającą na głowicę
rozpryskową.
 Zabezpieczyć nasadkę ścierającą i gło-
wicę rozpryskową za pomocą pierście-
nia mocującego.
Rysunek
 Naprężyć ściereczkę na nasadce ście-
rającej i zamocować za pomocą taśmy
z zatrzaskami.
Napełnianie butli natryskowej
Rysunek
 Nalać dostarczonego koncentratu
(1 x 20 ml) do butli natryskowej i powoli
dopełnić butlę czystą wodą (powstaje
250 ml roztworu środka czyszczącego).
 Zamknąć butlę.
Ładowanie akumulatora
Rysunek
 Podłączyć ładowarkę do właściwego
gniazda zasilania.
 Włożyć wtyczkę kabla ładowarki do
gniazdka z tyłu urządzenia.
Wskazówka: W czasie procesu łado-
wania miga wskaźnik naładowania /
pracy urządzenia. Gdy akumulator jest
w pełni naładowany, wskaźnik świeci
się stale.
Rozpoczęcie pracy
Czyszczenie przy użyciu butli
natryskowej i nasadki ścierającej
Rysunek
 W celu nałożenia środka czyszczącego
nacisnąć dźwignię natryskową butli,
spryskać równomiernie powierzchnię, a
następnie brud rozpuścić ściereczką.
Wskazówka: W razie potrzeby, pod-
kładkę wymyć pod bieżącą wodą!
Rysunek
 Włączyć urządzenie, wskaźnik nałado-
wania / pracy urządzenia świeci się sta-
le.
Ważne: Przed zastosowaniem, upewnić
się, że ściągacze są pozbawione zanie-
czyszczeń.
 W celu zasysania płynu czyszczącego
pociągnąć urządzenie z góry na dół.
Wskazówka: Na ciężko dostępnych po-
wierzchniach można pracować prostopadle
albo w poprzek (ograniczona ilość).
Wskazówki:
Przy słabym akumulatorze wskaźnik nała-
dowania / pracy urządzenia rozpoczyna
lekko migać, a urządzenia po pewnym cza-
sie się wyłącza. W tym wypadku należy na-
ładować akumulator.
W trakcie używania butli natryskowej urzą-
dzenie może być wyłączone. W ten sposób
znacznie poprawia się czas pracy na każde
naładowanie akumulatora.
Czyszczenie bez butli natryskowej
 Nałożyć w zwykły sposób środek czysz-
czący zgodnie z danymi producenta i
rozpuścić brud.
 Dalsze postępowanie, jak przy „Czysz-
czenie przy użyciu butli natryskowej i
nasadki ścierającej", rysunek
Przerwanie pracy
Rysunek
 Wyłączyć urządzenie i odstawić je na
nóżkę (pozycja parkowania).
Opróżnianie zbiornika podczas
Gdy osiągnięto maks. poziom napełnienia
(znacznik) zbiornika brudnej wody, zbiornik
należy opróżnić.
Rysunek
 Wyłączyć urządzenie.
Rysunek
 Pociągnąć za mechanizm zamykający
zbiornika brudnej wody i opróżnić zbior-
nik.
– 5
PL
.
pracy
89

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: