Download  Print this page

Kärcher WV 75 Plus Manual Page 131

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Seno prietaiso ir
akumuliatoriaus baterijos
utilizavimas
Šiame prietaise yra įmontuotas akumuliato-
rius, kurį reikia išmontuoti prieš utilizuojant
naudotą prietaisą.
Akumuliatoriaus išėmimas ir
šalinimas
Trumpojo jungimo pavojus
 Nesilieskite prie kontaktų ar laidų.
Sprogimo pavojus
 Saugokite akumuliatorių nuo stiprių
saulės spindulių, karščio ir ugnies.
Sužalojimo pavojus dėl trumpojo
jungimo, išėsdinimo ir dirginančių
garų poveikio
 Neatidarykite akumuliatoriaus.
 Prietaisą galima atidaryti tik norint utili-
zuoti akumuliatorių.
 Išimkite akumuliatorių ir šalinkite pagal
aplinkos apsaugos reikalavimus (prista-
tykite į surinkimo punktus arba pardavė-
jui).
– 7
LT
131

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: