Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Vana seadme ja aku
utiliseerimine
Sellel seadmel on sisseehitatud aku. Palun
monteerige see enne vana seadme utili-
seeerimist maha.
Monteerige aku maha ja utiliseerige
Lühise oht!
 Ärge puudutage kontakte ega juhtmeid.
Plahvatusoht
 Vältige aku kontakti tugeva päikesekiir-
guse, kuumuse või tulega.
Lühisest, korrosioonist või ärritava-
test aurudest tingitud vigastusoht
 Ärge avage akut.
 Seadet tohib avada ainult aku utiliseeri-
miseks.
 Võtke aku välja ja utiliseerige keskkon-
nanõuetele vastavalt (kogumispunktid
või kaupmees).
– 7
ET
121

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: