Download  Print this page

Kärcher WV 75 Plus Manual Page 117

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Sisukord
Sihipärane kasutamine. . . . . . . ET . . .3
Ohutusalased märkused . . . . . ET . . .3
Kasutuselevõtt . . . . . . . . . . . . . ET . . .4
Töö lõpetamine / seadme pu-
hastamine. . . . . . . . . . . . . . . . . ET . . .5
Abi häirete korral . . . . . . . . . . . ET . . .6
Erivarustus . . . . . . . . . . . . . . . . ET . . .6
Tehnilised andmed . . . . . . . . . . ET . . .6
Vana seadme ja aku utiliseeri-
mine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ET . . .7
Väga austatud klient,
Enne sesadme esmakordset ka-
sutuselevõttu lugege läbi algu-
pärane kasutusjuhend, toimige sellele vas-
tavalt ja hoidke see hilisema kasutamise
või uue omaniku tarbeks alles.
Sihipärane kasutamine
Kasutage seda akutoitel seadet erandi-
tult eratarbimises, niiskete siledate piin-
dade nagu aknad, peeglid või keraami-
lised plaadid puhastamiseks. Seejuu-
res ei tohi masinasse tõmmata tolmu.
Seade ei sobi suuremate vedelikuko-
guste imemiseks horisontaalsetelt pin-
dadelt, nt ümberkukkunud joogiklaasi
sisu (maks. 25 ml) ärakoristamiseks.
Kasutage seda seadet ainult ühendu-
ses tavapäraste aknapuhastusvahendi-
tega (mitte piiritus või vahtpuhasti).
Soovitame: KÄRCHERi aknapuhas-
tuskontsentraat (vt ptk „Lisaseadmed").
Igasugust muud kasutusviisi loetakse mit-
tesihipäraseks. Tootja ei vastuta sellest tu-
lenevate kahjude eest; sellega seotud risk
lasub ainuüksi kasutajal.
Ohutusalased märkused
 Seda seadet ei tohi kasutada piiratud
füüsiliste, sensoorsete või vaimsete või-
metega inimesed või kogemuste ja/või
teadmisteta isikud; kui siis ainult nende
ohutuse eest vastutava isiku järelevalve
all või kui neid on õpetatud seadet ka-
sutama ja nad on mõistnud sellest tule-
nevaid ohtusid.
 Lastel on lubatud kasutada seadet vaid
juhul, kui nad on üle 8 aasta vanad ja
kui nende üle teostab järelvalvet mõni
nende ohutuse eest vastutav isik või on
lapsed saanud temalt juhiseid seadme
kasutamise kohta ja mõistnud sellega
kaasnevaid ohtusid.
 Lapsed ei tohi seadmega mängida.
 Laste üle peab olema järelevalve taga-
maks, et nad seadmega ei mängiks.
 Puhastamist ja kasutajahooldust ei tohi
teostada lapsed ilma järelevalveta.
 Ärge torgake õhutusavadesse ese-
meid.
 Piserdusjuga ei tohi silma pritsida.
 Ärge suunake piserdusjuga otse tööva-
henditele, mis sisaldavad elektrilisi
komponente, nt ahjude sisemusse.
 Enne kasutamist tundlikel (tugeva läike-
ga) pindadel testige mikrokiud-pühki-
mispadjandit mõnes varjatud kohas.
Märkusi aku kohta
 Lühise oht! Elektrit juhtivaid esemeid
(nt kruvikeerajat või muud sarnast) ei
tohi laadimispuksi torgata.
 Aku laadimine on lubatud ainult juures-
oleva originaallaaduriga või mõne
KÄRCHERi poolt heakskiidetud laadi-
misseadmega.
Märkusi laaduri kohta
 Kui märkate, et laadimiskaabliga laadi-
misseade on vigastatud, tuleb need ko-
heselt originaalosaga asendada.
 Kasutage ja ladustage laadurit ainult
kuivades ruumides, ümbritsev tempera-
tuur 5 - 40°C.
 Ärge kunagi puudutage võrgupistikut
märgade kätega.
Märkusi transpordi kohta
 Akut on kontrollitud vastavalt asjaomas-
tele rahvusvahelist transportimist käsit-
levatele määrustele ning seda on luba-
tud transportida / saata.
– 3
ET
117

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: