Download  Print this page

Kärcher WV 75 Plus Manual Page 42

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Bortskaffe elektronisk affald
og batterier
Maskinen har en integreret akkumulator
som skal fjernes inden maskinen bortskaf-
fes.
Afmontere og bortskaffe batteriet
Fare for kortslutning
 Berør ingen kontakter eller ledninger.
Eksplosionsfare
 Akkumulatorer må ikke udsættes for
stærk sollys, varme eller ild.
Fare for personskader pga. kortslut-
ning, ætsning eller udslip af irriteren-
de dampe.
 Akkuer må ikke åbnes.
 Maskinen må kun åbnes til bortskaffel-
se af akkumulatoren.
 Fjern batteriet (akku) og bortskaf det
miljørigtigt (samlingsstation eller for-
handler).
42
– 7
DA

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: