Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Anvisningar för transport
 Batteriet är testat enligt gällande be-
stämmelser för international befordran
och får transporteras/skickas.
Miljöskydd
Emballagematerialen kan återvinnas.
Kasta inte emballaget i hushållsso-
porna utan för dem till återvinning.
Batterier, engångs och uppladd-
ningsbara, innehåller ämnen som inte
får komma ut i miljön. Maskinen och
batterierna i den får därför inte kastas i hus-
hållssoporna. Avfallshanteringen kan göras
utan kostnad via lokala återlämnings- och
insamlingssystem
Upplysningar om ingredienser (REACH)
Aktuell information om ingredienser finns
på:
www.kaercher.com/REACH
Symboler i bruksanvisningen
Fara
För en omedelbart överhängande fara som
kan leda till svåra skador eller döden.
Varning
För en möjlig farlig situation som kan leda
till svåra skador eller döden.
Varning
För en möjlig farlig situation som kan leda
till lätta skador eller materiella skador.
Idrifttagande
Beskrivning av aggregatet
Kontrollera vid uppackningen att inga tillbe-
hör saknas eller är skadade. Kontakta åter-
försäljaren om skador uppkommit vid trans-
porten.
 Figurer, se sida 2
Bild
1 Laddare med laddkabel
2 Grundapparat
3 Laddningsuttag
4 Laddnings- / driftsindikation
5 Fot
6 Handtag
7 Strömbrytare (PÅ/AV)
8 Smutsvattentank, avtagbar
9 Förslutning, smutsvattentank
10 Avskiljare
11 Uppspärrning, avskiljare
12 Munstycke med sugläppar, brett
13 Munstycke med sugläppar, smalt
14 Uppspärrning, sugmunstycker
15 Sprutflaska
16 Spruthandtag
17 Torktillbehör
18 Fixering till torktillbehör
19 Mikrofaser-torkkudde
20 Koncentrat för fönsterrengöring
Montera maskin
Bild
 Trä på sugmuntycket på avskiljaren tills
den hörbart hakar fast.
Observera: Välj ett passande munstycke
beroende på storleken och tillgängligheten
hos ytan som ska rengöras. Till exempel
smalt sugmunstycke för spröjsade fönster,
brett sugmunstycke för stora fönster.
Montera sprutflaska och
torktillsatsen och fyll flaskan med
rengöringsmedel
Observera: Tänk på att transportsäkringen
faller av första gången man använder
spruthuvudet.
Montera torktillsats
Bild
 Skruva av spruthuvudet från sprutflas-
kan.
 Sätt på torktillsatsen på spruthuvudet.
 Säkra torktillsatsen och spruthuvudet
med fixeringsringen.
Bild
 Spänn fast torkkudden på torktillsatsen
och fixera med kardborreband.
Fyll sprutflaskan
Bild
 Fyll upp det medföljande koncentratet
(1 x 20 ml) i sprutflaskan och fyll flaskan
långamt med klart vatten (ger 250 ml
rengöringsmedelslösning).
 Stäng flaskan.
– 4
SV
49

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: