Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Indholdsfortegnelse
Bestemmelsesmæssig anven-
delse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DA . . .3
Sikkerhedsanvisninger . . . . . . . DA . . .3
Ibrugtagning . . . . . . . . . . . . . . . DA . . .4
Afslutte arbejdet / rense maski-
nen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DA . . .5
Hjælp ved fejl . . . . . . . . . . . . . . DA . . .6
Ekstratilbehør . . . . . . . . . . . . . . DA . . .6
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . DA . . .6
Bortskaffe elektronisk affald og
batterier . . . . . . . . . . . . . . . . . . DA . . .7
Kære kunde
Læs original brugsanvisning in-
den første brug, følg anvisnin-
gerne og opbevar vejledningen til senere
efterlæsning eller til den næste ejer.
Bestemmelsesmæssig
anvendelse
Denne batteridrevne maskine er kun
beregnet til privat brug, til rengøring af
fugtige, glatte overflader som vinduer,
spejl eller fliser. Der må ikke opsuges
støv.
Maskinen er ikke egnet til opsugning af
større mængder væske fra vandrette
overflader, f.eks væsker fra et væltet
drikkeglas (max. 25 ml).
Maskinen må kun bruges i forbindelse
med gængse vinduesvask (ingen spiri-
tus, ingen skumrenser).
Vi anbefaler: Koncentreret vindues-
vask fra KÄRCHER (se kapitel "Ekstra-
tilbehør").
Enhver anvendelse, der går herudover,
gælder som ikke-bestemmelsesmæssig.
Producenten er ikke ansvarlig for skader,
der måtte opstå som følge heraf; risikoen er
brugerens alene.
Sikkerhedsanvisninger
 Apparatet er ikke beregnet til at blive
brugt af personer (inklusive børn), hvis
fysiske, sensoriske eller åndelige evner
er indskrænket eller af personer med
38
manglende erfaring og/eller kendskab
med mindre disse personer overvåges
af en person, som er ansvarlig for deres
sikkerhed, eller blev trænet i apparatets
håndtering og de evt. resulterende fa-
rer.
 Børn må kun bruge apparatet, hvis de
er over 8 år under opsyn af en person,
som er ansvarlig for deres sikkerhed,
eller hvis de blev indlært/trænet i bru-
gen af apparatet og de evt. resulteren-
de farer.
 Børn må ikke lege med apparatet.
 Børn skal være under opsyn for at sør-
ge for, at de ikke leger med maskinen.
 Rengøringen og vedligeholdelsen må
ikke gennemføres af børn uden over-
vågning.
 Der må ikke sættes genstand i ventilati-
onsåbningerne.
 Sprøjtestrålen må ikke sprøjtes i øjne-
ne.
 Sprøjtestrålen må ikke direkte rettes
imod komponenter som indeholder
elektriske dele, som f.eks den indvendi-
ge del af ovne.
 Før brugen på sensitive (højglans)
overflader skal mikrofiber-viskepuden
testes på et ikke synligt sted.
Henvisninger til batterier
 Fare for kortslutning! Stik ingen le-
dende genstande (f.eks. skruetrækker
eller lignende) ind i opladebøsningen.
 Opladningen af akkuer er kun tilladt
med vedlagte original opladeapparat el-
ler opladeapparater som blev godkendt
af KÄRCHER.
Henvisninger til opladeapparatet
 Ved synlige skader skal opladeappara-
tet med opladekablet omgående erstat-
tes med originale parter.
 Opladeren må kun bruges og opbeva-
res i tørre rum, omgivelsestemperatur 5
- 40° C.
 Rør aldrig ved netstikket med våde
hænder.
– 3
DA

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: