Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
 Stikk støpselet til ladekabelen inn på
baksiden av apparatet.
Merknad: Under ladeprosessen linker
lade- / driftsindikatorene. Når batteriet
er fullt oppladet, lyser de kontinuerlig.
Arbeidsstart
Rengjøring med sprayflaske og
viskepåsats
Figur
 For å påføre rengjøringsmidlet, trykk
flaskens sprøytehendel og spray inn fla-
ten jevnt. Løsne derpå smusset med
moppen.
Merk: Pad skylles ved behov av under
rennende vann!
Figur
 Kole til apparatet, lade- / driftsindikator
lyser kontinuerlig.
Viktig: Før bruk, forsikre deg om at avstry-
kerene er frie for smuss.
 For å suge opp rengjøringsvæsken, dra
apparatet ovenfra og ned.
Merk: Vanskelig tilgjengelige flater kan su-
ges på tvers så vel som via hodet (begren-
set mengde).
Merknader:
Ved svakt batteri begynner lade- / driftsindi-
kator langsomt å blinke, og apparatet ko-
bles ut etter en viss tid. I så fall må batteriet
lades opp
Apparatet kan slås av når spruteflasken er
i bruk. Da vil brukstiden økes betraktelig for
hver opplading av batteriet.
Rengjøring uten sprayflaske
 Påfør rengjøringsmidlet på vanlig måte
og løsne smusset, som angitt av produ-
senten.
 Flere prosedyrer som ved "Rengjøring
med spruteflaske og viskepåsats",
figur
.
Avbryte arbeidet
Figur
 Sett apparatet på ståfoten (parkerings-
posisjon) og slå av.
Tøm beholderen under arbeidet
Når den maksimale fyllingsgraden (marke-
ring) av bruktvannstanken er nådd, må tan-
ken tømmes.
Figur
 Slå av maskinen.
Figur
 Dra av forriglingen på bruktvannstan-
ken og tøm den.
 Lukk lokket på spillvannstanken.
Avslutte arbeidet / rengjøre
Figur
 Slå av maskinen.
Figur
 Lås først opp sugedysen og ta den av
avskilleren, lås derettet opp avskilleren
og ta den av.
 Rengjør avskilleren og sugedysen un-
der rennende vann (ikke egnet for opp-
vaskemaskin).
Figur
Merknad: I basisapparatet befinner det seg
elektriske komponenter, dette må ikke skyl-
les under rennende vann!
 Ta av bruktvannstanken, drei dekselet
og trekk det ut.
 Tøm tanken og skyll med vann. Lukk
tanken igjen.
 Ta moppen av sprayflasken og vask un-
der rennende vann. Moppen kan vas-
kes ved opp til 60°C i vaskemaskin
(ikke bruk skyllemiddel).
 La rengjort apparat tørkes før delene
settes sammen igjen.
 Lad opp batteriet.
Oppbevaring av apparatet
 Oppbevar apparatet stående i et tørt
tom.
– 5
NO
apparatet
45

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: