Download  Print this page

Kärcher WV 75 Plus Manual Page 114

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Монтиране на уреда
Фигура
 Поставете всмукателната дюза на
сепаратора, докато се чуе фиксира-
нето й.
Указание: Използвайте съответната
всмукателна дюза в зависимост от раз-
мера и достъпността на повърхността за
почистване. Например тясна всмукател-
на дюза за прозорци с малки сегменти,
широка всмукателна дюза за големи
прозорци.
Монтиране на аерозолната
бутилка и наставката за бърсане
и напълване с почистващо
Указание: Моля имайте предвид, че при
първото задействане на аерозолната
глава транспортният предпазител пада.
Монтиране на наставката за бърсане
Фигура
 Развийте аерозолната глава от аеро-
золната бутилка.
 Поставете наставката за бърсане на
аерозолната глава.
 Осигурете наставката за бърсане и
аерозолната глава с фиксиращ пръс-
тен.
Фигура
 Опънете кърпа за почистване на на-
ставката за бърсане и фиксирайте с
лепенка котешко езиче.
Напълнете аерозолната бутилка
Фигура
 Напълнете в аерозолната бутилка
доставения с уреда концентрат (1 x
20 мл) и бавно допълнете бутилката
с чиста вода (получава се 250 мл
разтвор на почистващо средство).
 Затворете бутилката.
Заредете батерията
Фигура
 Зарядното устройство да се постави
в отговарящ на изискванията кон-
такт.
114
средство
 Щепсела на кабела за зареждане
свържете на задната страна на уре-
да.
Указание: По време на процеса на
зареждане мига индикацията за за-
реждане / експлоатация. Ако батери-
ята е напълно заредена, тя свети
постоянно.
Започване на работа
Почистване с аерозолна бутилка и
наставка за бърсане
Фигура
 За нанасяне на почистващото сред-
ство натиснете лоста за впръскване
на бутилката и напръскайте равно-
мерно повърхността, накрая разтво-
рете мръсотията с кърпата за бърса-
не.
Указание: При необходимост измий-
те подложката под течаща вода!
Фигура
 Включете уреда, индикацията за за-
реждане / експлоатация свети посто-
янно.
Важно: Преди приложение гарантирай-
те, че по изсмукващите фаски няма за-
мърсявания.
 За изсмукване на почистващата теч-
ност издърпайте уреда отгоре надо-
лу.
Указание: Трудно достъпните повърхно-
сти могат да бъдат изсмукани както на-
пречно, така и над главата (ограничено
количество).
Указания:
При слаба акумулираща батерия инди-
кацията за зареждане / експлоатация за-
почва да мига бавно и след известно
време уредът се изключва. В такъв слу-
чай заредете акумулиращата батерия.
Докато се използва аерозолната бутил-
ка, уредът може да бъде изключен. Така
значително се увеличава времето за ра-
бота за всяко зареждане на батерията.
Почистване без аерозолна бутилка
 Нанесете почистващото средство по
обичайния начин съгласно данните
– 5
BG

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: