Download  Print this page

Kärcher WV 75 Plus Manual Page 142

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Қолданылған немесе ескі
бұйымдар мен
батареяларды қалдыққа
тапсыру
Бұл бұйым құрамында ішіне орнатылған
батарея бар, қолданылған бұйымды
қалдыққа тапсыру алдынан оны
бұйымнан шығарып алыңыз.
Батареяны шығарып алып
қалдыққа тапсыру
Қысқа тұйықталу қаупі
 Контактілерге немесе байланыс
желілеріне қол тигізбеңіз.
Жарылу қаупі бар!
 Батареяны аса жоғары күн сəулесі,
аса ыстық жерлерге немесе отқа
қоймаңыз.
Қысқа тұйықталу, күйік алу
немесе қоздырушы газдармен
дем алу қаупі бар
 Батареяны ашпаңыз.
 Бұйымды тек қана батареяны
шығарып алу үшін ашуыңызға
болады.
 Батареяны шығарып алып,
қоршаған ортаға зиян келтірмей
қалдыққа тапсырыңыз (электр
қалдықтарын жинау жерлеріне
немесе сатушыға).
142
– 8
KK

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: