Download  Print this page

Kärcher WV 75 Plus Manual Page 39

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Henvisninger til transporten
 Akkumulatoren er afprøvet iht. til alle re-
levante forskrifter til international trans-
port og må transporteres/fremsendes.
Miljøbeskyttelse
Emballagen kan genbruges. Smid
ikke emballagen ud sammen med det
almindelige husholdningsaffald, men afle-
ver den til genbrug.
Brugte maskiner indeholder værdiful-
de materialer og stoffer, der skal re-
cycles, og som ikke må komme ud i
naturen. Maskinen og batteriet må derfor
ikke bortskaffes i normalt affald. De kan
bortskaffes gratis via lokale genbrugsstati-
oner.
Henvisninger til indholdsstoffer
(REACH)
Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer fin-
der du på:
www.kaercher.com/REACH
Symbolerne i driftsvejledningen
Risiko
En umiddelbar truende fare, som kan føre
til alvorlige personskader eller død.
Advarsel
En muligvis farlig situation, som kan føre til
alvorlige personskader eller til død.
Forsigtig
En muligvis farlig situation, som kan føre til
personskader eller til materialeskader.
Ibrugtagning
Beskrivelse af apparatet
Kontroller pakningens indhold for manglen-
de tilbehør eller beskadigelser, når den
pakkes ud. Kontakt Deres forhandler i til-
fælde af transportskader.
 Se figurerne på side 2
Figur
1 Opladeapparat med opladekabel
2 Basisenheden
3 Opladebøsning
4 Oplade-/driftsindikator
5 Fod
6 Håndtag
7 Startknap (TÆND/SLUK)
8 Snavsevandstank, aftageligt
9 Låg, snavsevandstank
10 Udskiller
11 Oplåsning, udskiller
12 Komponent med aftrækningslæber,
bred
13 Komponent med aftrækningslæber,
smal
14 Oplåsning, sugedyse
15 Sprøjteflaske
16 Sprøjtehåndtag
17 Viskekomponent
18 Fikseringsring til viskekomponent
19 Mikrofiber-viskepude
20 Koncentreret vinduesvask
Montere maskinen
Figur
 Sæt sugedysen på udskilleren, indtil
den hørbart går i hak.
Bemærk: Afhængig af størrelse og tilgæn-
gelig af det areal, som skal rengøres, ud-
vælges sugedysen. For eksempel smal su-
gedyse til ribbevinduer, bred sugedyse til
store vinduer.
Monter sprøjteflasken med
viskekomponenten og fyld den med
Bemærk: Bemærk venligst, at transport-
sikringen falder af ved første brug af sprøj-
tehovedet.
Montering af viskekomponenten
Figur
 Skru sprøjtehovedet fra sprøjteflasken.
 Sæt viskekomponenten på sprøjteho-
vedet.
 Viskekomponenten og sprøjtehovedet
skal sikres med fikseringsringen.
Figur
 Spænd viskepuden på viskekomponen-
ten og fastgør det med velkrobånd.
Påfylde sprøjteflasken
Figur
 Fyld det medleverede koncentrat (1 x
20 ml) ind i sprøjteflasken og fyld så fla-
– 4
DA
rensemiddel
39

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: