Download  Print this page

Kärcher WV 75 Plus Manual Page 102

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Pregled sadržaja
Namjensko korištenje. . . . . . . . HR . . .3
Sigurnosni napuci. . . . . . . . . . . HR . . .3
Stavljanje u pogon . . . . . . . . . . HR . . .4
Kraj rada / čišćenje uređaja . . . HR . . .5
Otklanjanje smetnji. . . . . . . . . . HR . . .6
Poseban pribor. . . . . . . . . . . . . HR . . .6
Tehnički podaci. . . . . . . . . . . . . HR . . .6
Zbrinjavanje rabljenih uređaja i
akumulatora u otpad . . . . . . . . HR . . .7
Poštovani kupče,
Prije prve uporabe Vašeg uređa-
ja pročitajte ove originalne radne
upute, postupajte prema njima i sačuvajte
ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasni-
ka.
Namjensko korištenje
Ovaj uređaj na baterije koristite isključi-
vo u privatne svrhe, za čišćenje vlažnih
i glatkih površina poput prozora, zrcala
ili keramičkih pločica. Prašina se ne
smije usisavati.
Uređaj nije namijenjen usisavanju većih
količina tekućine s vodoravnih površina,
npr. iz prevrnutih čaša (maks. 25 ml).
Uređaj koristite samo s uobičajenim
sredstvima za pranje prozora (ne sa
špiritom ili pjenušavim sredstvima za
pranje).
Preporučamo: Koncentrat sredstva za
pranje prozora marke KÄRCHER (vidi
poglavlje "Poseban pribor").
Svaki vid primjene izvan toga slovi kao ne-
namjenski. Proizvođač ne preuzima nika-
kvu odgovornost za štete koje iz toga proi-
ziđu. Sav rizik snosi isključivo korisnik.
Sigurnosni napuci
 Uređaj nije namijenjen za upotrebu od
strane osoba s ograničenim tjelesnim,
osjetilnim ili psihičkim sposobnostima,
nedostatnim iskustvom i/ili znanjem,
osim ako ih ne nadzire osoba nadležna
za njihovu sigurnost ili im je ta osoba
102
dala upute o načinu primjene uređaja i
eventualnim opasnostima.
 Djeca smiju rukovati uređajem samo
ako su starija od 8 godina i ako ih osoba
koja je nadležna za njihovu sigurnost
neprestano nadzire i upućuje u način
primjene uređaja i eventualne opasno-
sti.
 Djeca se ne smiju igrati uređajem.
 Nadzirite djecu kako biste bili sigurni da
se ne igraju s uređajem.
 Djeca ne smiju obavljati poslove održa-
vanja i čišćenja uređaja bez nadzora.
 Ne stavljajte nikakve predmete u venti-
lacijske otvore.
 Ne prskajte tekućinu u oči.
 Ne usmjeravajte mlaz izravno na kom-
ponente koje sadrže električne dijelove,
kao npr. unutrašnjost pećnica.
 Prije primjene na osjetljivim površinama
(površinama s visokim sjajem), jastuči-
ćem za brisanje od mikrovlakana pro-
vjerite postojanost materijala na mjestu
koje nije vidljivo.
Napomene o bateriji
 Opasnost od kratkog spoja! Ne stav-
ljajte u utičnicu za punjenje nikakve
vodljive predmete, kao npr. izvijače i
slično.
 Za punjenje baterije u aparatu smiju se
koristiti samo priložen originalni punjač
ili punjači odobreni od strane KÄR-
CHER.
Napomene o punjaču
 U slučaju vidljivih oštećenja bez odlaga-
nja zamijenite punjač s kablom novim
originalnim punjačem.
 Punjač koristite i čuvajte samo u suhim
prostorima na temperaturi od 5 do 40°
C.
 Strujni utikač nikada ne dodirujte mo-
krim rukama.
Napomene o prijevozu
 Baterija je provjerena u skladu s mjero-
davnim propisima za međunarodni tran-
sport i smije se slati odnosno prevoziti.
– 3
HR

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: