Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Pastaba: Įkraunant bateriją mirksi įkro-
vos lygio / darbo režimo indikatorius.
Kai bateriją visiškai įkrauta, šis indikato-
rius žiba nepertraukiamai.
Darbo pradžia
Valymas su purkštuvu ir plaunamuoju
antgaliu
Paveikslas
 Norėdami užpurkšti valomosios prie-
monės, paspauskite purkštuvo svirtį ir
tolygiai apipurkškite valomą paviršių.
Po to nuvalykite nešvarumus plauna-
muoju padu.
Nurodymai: Jeigu reikia, padą išska-
laukite po tekančiu vandeniu!
Paveikslas
 Įjunkite prietaisą, įkrovos lygio / darbo
režimo indikatorius žiba nepertrauki-
mai.
Svarbu: Prieš naudojimą užtikrinkite, kad
ant nubrauktuvo nėra nešvarumų.
 Nusiurbkite valomąjį skystį traukdami
prietaisą iš viršaus į apačią.
Nurodymai: Išsieikvojant baterijai, iš lėto
ima mirksėti įkrovos lygio / darbo režimo in-
dikatorius ir po tam tikro laiko prietaisas įsi-
jungia (ribota visuma).
Pastabos:
Išsieikvojant baterijai, iš lėto ima mirksėti
įkrovos lygio / darbo režimo indikatorius ir
po tam tikro laiko įrenginys išsijungia. Tokiu
atveju įkraukite bateriją.
Kol naudojate purkštuvą, įrenginį galite iš-
jungti. Taip užtikrinsite žymiai ilgesnį bate-
rijos naudojimo laiką.
Valymas be purkštuvo
 Vadovaudamiesi gamintojo nurody-
mais, įprastu būdu uždėkite valomosios
priemonės ant reikiamo paviršiaus ir
nuvalykite nešvarumus.
 Kiti veiksmai yra tokia pat, kaip vykdant
procedūrą „Valymas purkštuvu ir plau-
namuoju antgaliu", pav.
Paveikslas
 Įrenginį išjunkite ir pastatykite ant koje-
Pasiekę didžiausią leistiną užteršto van-
dens bako užpildymo lygį, ištuštinkite baką.
Paveikslas
 Išjunkite prietaisą.
Paveikslas
 Ištraukite užteršto vandens bako kamštį
 Uždarykite užteršto vandens baką.
Paveikslas
 Išjunkite prietaisą.
Paveikslas
 Iš pradžių atblokuokite siurbimo antgalį
 Atskyriklį ir siurbimo antgalį nuplaukite
Paveikslas
Dėmesio: Pagrindinėje prietaiso dalyje yra
elektros dalių, todėl neplaukite jos tekančio
vandens srove!
 Nuimkite užteršto vandens baką ir pa-
 Ištuštinkite baką ir išskalaukite jį vande-
 Nuimkite nuo purkštuvo šluostę ir iš-
 Prieš surinkdami išvalytą prietaisą, pa-
 Akumuliatoriaus įkrovimas.
.
 Prietaisą laikykite pastatytą sausoje pa-
– 5
LT
Darbo nutraukimas
lės (stovėjimo padėtis).
Talpyklos ištuštinimas dirbant
ir išpilkite visą skystį.
Darbo pabaiga / prietaiso
valymas
ir nuimkite nuo atskyriklio, o po to atblo-
kuokite ir taip pat nuimkite atskyriklį.
po tekančiu vandeniu (jie nepritaikyti
plauti indaplovėje).
sukite bei ištraukite kamštį.
niu. Vėl užkimškite baką.
plaukite po tekančiu vandeniu. Šluostę
galite plauti ir skalbimo mašinoje iki
60 °C temperatūroje (nenaudokite
minkštiklio).
laukite, kol jis išdžius.
Prietaiso laikymas
talpoje.
129

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: