Download  Print this page

Kärcher WV 75 Plus Manual Page 48

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Innehållsförteckning
Ändamålsenlig användning . . . SV . . .3
Säkerhetsanvisningar. . . . . . . . SV . . .3
Idrifttagande . . . . . . . . . . . . . . . SV . . .4
Avsluta arbetet / rengöra appa-
rat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV . . .5
Åtgärder vid störningar. . . . . . . SV . . .6
Specialtillbehör. . . . . . . . . . . . . SV . . .6
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . SV . . .6
Hantera uttjänade apparater
och batterier på ett miljövänligt
sätt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV . . .6
Bäste kund,
Läs bruksanvisning i original
innan aggregatet används första
gången, följ anvisningarna och spara drifts-
anvisningen för framtida behov, eller för
nästa ägare.
Ändamålsenlig användning
Använd denna batteridrivna apparat en-
dast för privat bruk, för rengöring av fuk-
tiga, släta ytor som fönster, speglar eller
kakel. Damm får ej sugas upp.
Apparaten är ej lämplig för att suga upp
större mängder vätska från horisontala
ytor t.ex. från ett glas som tippat omkull
(max. 25 ml).
Använd denna apparat endast tillsam-
mans med sedvanliga förnsterrengö-
ringsmedel (ingen alkohol, inget textil-
rengöringsmedel).
Vi rekommenderar: Koncentrat för
fönsterrengöring från KÄRCHER (se
kapitel "Specialtillbehör").
All annan användning betraktas som ej fö-
reskriftsmässig. Tillverkaren ansvarar inte
för skador som orsakats av sådan använd-
ning; användaren bär ensam ansvaret.
Säkerhetsanvisningar
 Denna apparat är ej avsedd att använ-
das av personer med begränsade psy-
kiska, sensoriska eller mentala egen-
skaper eller som saknar erfarenhet och/
eller kunskap att hantera den, såvida de
48
inte befinner sig under uppsikt av en
person ansvarig för deras säkerhet eller
har fått anvisningar från en sådan per-
son om hur apparaten ska användas
och har förstått vilka faror som kan upp-
stå vid användningen av apparaten.
 Barn får endast använda apparaten om
de är över 8 år gamla och om de befin-
ner sig under uppsikt av en person an-
svarig för deras säkerhet eller har fått
anvisningar från en sådan person om
hur apparaten ska användas och har
förstått vilka faror som kan uppstå vid
användningen av apparaten.
 Barn får inte leka med apparaten.
 Barn ska hållas under uppsikt för att ga-
rantera att de inte leker med maskinen.
 Rengöringen och användarunderhållet
får inte utföras av barn om de inte står
under uppsikt.
 För ej in föremål i ventilationsöppning-
arna.
 Spruta ej strålen i ögonen.
 Rikta ej strålen direkt mot föremål som
innehåller elektriska komponenter, som
tex insidan av ugnar.
 Testa Mikrofaser-tvättkudde på ett ej
synligt ställe innan användning på
känsliga (glänsande) ytor.
Anvisningar till det uppladdningsbara
batteriet
 Risk för kortslutning! Stick inte in le-
dande föremål (t.ex. skruvmejsel eller
liknande) i laddningsuttaget.
 Laddning av batteriet får endast ske
med medföljande originalladdare eller
av KÄRCHER godkända laddare.
Anvisningar till laddaren
 Byt omgående ut batteriladdaren med
laddkabeln mot ny originaldel om ska-
dor upptäcks.
 Använd och lagra laddaren endast i
torra utrymmen, omgivningstemperatur
5 - 40° C.
 Vidrör aldrig nätkabeln med våta hän-
der.
– 3
SV

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: