Download  Print this page

Kärcher WV 75 Plus Manual Page 88

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
zwłocznie wymienić na oryginalną
część.
 Używać ładowarkę tylko w suchych po-
mieszczeniach, temperatura otoczenia
5 - 40°C.
 Nigdy nie dotykać kabla sieciowego
mokrą dłonią.
Wskazówki dotyczące transportu
 Akumulator został sprawdzony zgodnie
z obowiązującymi przepisami przewo-
zów międzynarodowych i można go
transportować / wysłać.
Ochrona środowiska
Materiały użyte do opakowania nada-
ją się do recyklingu. Opakowania nie
należy wrzucać do zwykłych pojemników
na śmieci, lecz do pojemników na surowce
wtórne.
Zużyte urządzenia cenne materiały i
surowce, które można poddać recy-
klingowi i które nie mogą przedostać
się do środowiska naturalnego. Urządzenia
i znajdującego się w nim akumulatora nie
można wyrzucać do śmieci domowych.
Utylizacji można dokonać bezpłatnie po-
przez lokalnie dostępne punkty zdawcze i
zbiorcze.
Wskazówki dotyczące składników (RE-
ACH)
Aktualne informacje dotyczące składników
znajdują się pod:
www.kaercher.com/REACH
Symbole w instrukcji obsługi
Niebezpieczeństwo
Przy bezpośrednim niebezpieczeństwie,
prowadzącym do ciężkich obrażeń ciała lub
do śmierci.
Ostrzeżenie
Przy możliwości zaistnienia niebezpiecznej
sytuacji mogącej prowadzić do ciężkich
obrażeń ciała lub śmierci.
Uwaga
Przy możliwości zaistnienia niebezpiecznej
sytuacji mogącej prowadzić do lekkich
obrażeń ciała lub szkód materialnych.
88
Uruchomienie
Opis urządzenia
Podczas rozpakowywania urządzenia na-
leży sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują
się wszystkie elementy i czy nic nie jest
uszkodzone. W przypadku stwierdzenia
uszkodzeń w transporcie należy zwrócić
się do dystrybutora.
 Rysunki patrz strona 2
Rysunek
1 Ładowarka z kablem do ładowania
2 Urządzenie podstawowe
3 Gniazdo ładowania
4 Wskaźnik naładowania / pracy urządze-
nia
5 Nóżka
6 Uchwyt
7 Włącznik/ wyłącznik
8 Zbiornik brudnej wody, zdejmowany
9 Zamknięcie, zbiornik brudnej wody
10 Oddzielacz
11 Odblokowanie, oddzielacz
12 Nakładka ze ściągaczem, szeroka
13 Nakładka ze ściągaczem, wąska
14 Odblokowanie, dysza ssąca
15 Butla natryskowa
16 Dźwignia natryskowa
17 Nasadka ścierająca
18 Pierścień ustalający do nasadki ściera-
jącej
19 Ściereczka z weluru pluszowego
20 Koncentrat do czyszczenia okien
Montaż urządzenia
Rysunek
 Nałożyć dyszę ssącą na oddzielacz, aż
się w słyszalny sposób zatrzaśnie.
Wskazówka: Zastosować dyszę ssącą od-
powiednią do wielkości i dostępności
czyszczonej powierzchni. Na przykład wą-
ską dyszę ssącą należy zastosować do
okien szczeblinowych, a szeroką dyszę
ssącą do wielkich okien.
– 4
PL

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: