Download  Print this page

Kärcher WV 75 Plus Manual Page 43

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Innholdsfortegnelse
Forskriftsmessig bruk . . . . . . . . NO . . .3
Sikkerhetsanvisninger . . . . . . . NO . . .3
Igangsetting . . . . . . . . . . . . . . . NO . . .4
Avslutte arbeidet / rengjøre ap-
paratet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO . . .5
Feilretting . . . . . . . . . . . . . . . . . NO . . .6
Tilleggsutstyr . . . . . . . . . . . . . . NO . . .6
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . NO . . .6
Deponere brukt apparat og bat-
teri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO . . .7
Kjære kunde,
Før første gangs bruk av appa-
ratet, les denne originale bruks-
anvisningen, følg den og oppbevar den for
senere bruk eller for overlevering til neste
eier.
Forskriftsmessig bruk
Bruk dette batteridrevne apparatet kun
for private formål, for rengjøring av fuk-
tige, glatte overflater som vindu, speil
eller keramiske fliser. Det må ikke su-
ges opp støv.
Apparatet er ikke egnet til å suge opp
større mengder av væsker fra horison-
tale overflater, f.eks. fra et vannglass
som er falt om.
Benytt dette apparatet kun i forbindelse
med vanlige rengjøringsmidler for vindu
(ingen alkohol, ingen skumrenser).
Vi anbefaler: Konsentbsat for vindus-
pussing fra KÄRCHER (se kapittel "Ek-
strautstyr").
All bruk ut over dette anses som ikke i tråd
med hensikten med apparatet. Produsen-
ten fraskriver seg ansvar for skader som
skyldes slik bruk - denne risikoen hviler på
brukeren alene.
Sikkerhetsanvisninger
 Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer med reduserte fysiske, senso-
riske eller sjelelige evner, eller som
pga. mangel på erfaring og/eller kunn-
skap ikke kan benytte apparatet trygt.
De skal da kun bruke apparatet under
oppsyn av en sikkerhetsansvarlig per-
son, eller få instruksjoner av vedkom-
mende om bruk av appratet.
 Barn skal bare bruke apparatet når bar-
net er over 8 år og er under oppsyn av
en sikkerhetsansvarlig person, eller får
anvisninger av en person om hvordan
apparatet fungerer og forstår hva slags
farer det kan medføre.
 Barn skal ikke leke med apparatet.
 Barn skal holdes under tilsyn for å sikre
at de ikke leker med apparatet.
 Rengjøring og bruksvedlikehold skal
ikke utføres av barn uten under tilsyn.
 Ikke stikk gjenstander inn i lufteslisse-
ne.
 Ikke rett sprøytestrålen mot øynene.
 Ikke rett sprøytestrålen direkte på drifts-
midler som inneholder elektriske kom-
ponenter, som f.eks. innsiden av ovner.
 Før bruk på ømfintlige overflater (med
høyglans),test mikrofibermoppen på et
ikke siktbart sted.
Anvisninger for batteri
 Fare for kortslutning! Stikk ingen le-
dende gjenstander (f.eks. skrujern eller
lignende) inn i ladekontakten.
 Lading av batteriene skal kun gjøres
med vedlagte originale ladeapparat el-
ler annet ladeapparat godkjent av KÄR-
CHER.
Anvisninger for batterilader
 Ladeapparat og ladekabel skal ved syn-
lige skader bare repareres ved å skifte
originaldeler.
 Batteriladeren må kun brukes og opp-
bevares i tørre rom, omgivelsestempe-
ratur 5 - 40° C.
 Berør aldri støpselet med våte hender.
Anvisninger for transport.
 Batteriet er kontrollert etter relevante
forskrifter for internasjonal bruk og kan
transporteres/sendes.
– 3
NO
43

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: