Download  Print this page

Kärcher WV 75 Plus Manual Page 108

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Zaštita životne sredine
Ambalaža se može ponovo preraditi.
Molimo Vas da ambalažu ne bacate u
kućne otpatke nego da je dostavite na
odgovarajuća mesta za ponovnu preradu.
Stari uređaji sadrže vredne materijale
i materije sa sposobnošću recikliranja
koje ne smeju dospeti u životnu
sredinu. Uređaj i njegova baterija se zato
ne smeju odlagati u komunalni otpad.
Odlaganje u otpad može besplatno da se
obavi preko lokalnih sabirnih sistema i
reciklažnih centara.
Napomene o sastojcima (REACH)
Aktuelne informacije o sastojcima možete
pronaći na stranici:
www.kaercher.com/REACH
Simboli u uputstvu za rad
Opasnost
Ukazuje na neposredno preteću opasnost
koja dovodi do teških telesnih povreda ili
smrti.
Upozorenje
Ukazuje na eventualno opasnu situaciju
koja može dovesti do teških telesnih
povreda ili smrti.
Oprez
Ukazuje na eventualno opasnu situaciju
koja može dovesti do lakših telesnih
povreda ili izazvati materijalnu štetu.
Stavljanje u pogon
Opis uređaja
Pre vađenja iz ambalaža proverite ima li u
sadržini paketa delova koji nedostaju ili
oštećenja. U slučaju transportnih oštećenja
obavestite Vašeg prodavca.
 Slike pogledajte na stranici 2
Slika
1 Punjač sa kablom
2 Osnovni uređaj
3 Utičnica za punjenje
4 Indikator punjenja / rada
5 Nogar
6 Drška
7 Prekidač uređaja (ON/OFF)
108
8 Odvojivi rezervoar prljave vode
9 Zatvarač rezervoara prljave vode
10 Separator
11 Bravica, separator
12 Nastavak sa širokim brisačem
13 Nastavak sa uzanim brisačem
14 Bravica, usisni nastavak
15 Bočica za prskanje
16 Poluga za prskanje
17 Nastavak za brisanje
18 Pričvrsni prsten za nastavak za brisanje
19 Jastučić za brisanje od mikrovlakana
20 Koncentrat sredstva za pranje prozora
Montaža uređaja
Slika
 Nataknite usisni nastavak na separator
tako da se čujno uglavi.
Napomena: Zavisno od veličine i
dostupnosti površine koja se čisti koristite
odgovarajući usisni nastavak. Tako recimo
uski nastavak koristite za male prozore, a
široki za velike.
Montirajte bočicu za prskanje i
nastavak za brisanje pa dodajte
Napomena: Obratite pažnju na to da
prilikom prvog aktiviranja prskalice
transportni osigurač otpada.
Montiranje nastavka za brisanje
Slika
 Odvijte prskalicu sa bočice.
 Nataknite nastavak za brisanje na
prskalicu.
 Pričvrsnim prstenom fiksirajte nastavak
za brisanje i prskalicu.
Slika
 Jastučić za brisanje zategnite preko
nastavka za brisanje i pričvrstite "čičak"
trakom.
Punjenje bočice za prskanje
Slika
 Priloženi koncentrat (1 x 20 ml) sipajte
u bočicu za prskanje pa bočicu zatim
polako napunite čistom vodom (čime se
dobija 250 ml rastvora deterdženta).
 Zatvorite bočicu.
– 4
SR
deterdžent

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: