Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Tartalomjegyzék
Rendeltetésszerű használat. . . HU . . .3
Biztonsági tanácsok . . . . . . . . . HU . . .3
Üzembevétel . . . . . . . . . . . . . . HU . . .4
Munka befejezése / készülék
tisztítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . HU . . .5
Segítség üzemzavar esetén. . . HU . . .6
Különleges tartozékok . . . . . . . HU . . .6
Műszaki adatok . . . . . . . . . . . . HU . . .6
A használt készülék és az akku-
mulátor eltávolítása . . . . . . . . . HU . . .7
Tisztelt Vásárló,
A készülék első használata előtt
olvassa el ezt az eredeti hasz-
nálati utasítást, ez alapján járjon el és tart-
sa meg a későbbi használatra vagy a kö-
vetkező tulajdonos számára.
Rendeltetésszerű használat
Csak privát használatra alkalmazza ezt
az akkuval működő készüléket, nedves,
sima felületek, mint ablak, tükör vagy
csempék tisztításához. Nem szabad
port felszívni vele.
A készülék nem alkalmas nagyobb
mennyiségű folyadék felszívására víz-
szintes felületekről pl. felborult vizes po-
hárból (max. 25 ml).
Ezt a készüléket csak hagyományos
ablaktisztítószerrel (ne spiritusszal, ne
habtisztítóval) együtt használja.
Ajánljuk: Az ablaktisztító koncentrátu-
mot a KÄRCHERtől (lásd a „Különleges
tartozék" fejezetet).
Minden ezen túlmenő használat nem ren-
deltetésszerű használatnak minősül. Az
ebből származó károkért a gyártó nem vál-
lal felelősséget; a kockázatot ezért egyedül
a felhasználó viseli.
Biztonsági tanácsok
 Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy
korlátozott fizikai, érzékelő vagy szelle-
mi képességgel rendelkező vagy ta-
pasztalat és/vagy ismeret hiányában
lévő személyek használják, kivéve, ha
72
a biztonságukért felelős személy fel-
ügyeli őket, vagy betanították őket a ké-
szülék használatára és megértették az
ebből eredő veszélyeket.
 Gyermekek a készüléket csak akkor
használhatják, ha 8 év felettiek, és ha a
biztonságukért felelős személy felügye-
li őket, vagy ha megtanították őket a ké-
szülék használatára és megértették az
ebből eredő veszélyeket.
 Gyermekeknek nem szabad a készü-
lékkel játszani!
 Gyerekeket felügyelni kell, annak bizto-
sításáért, hogy a készülékkel ne játsza-
nak.
 Tisztítást és felhasználó általi karban-
tartást nem szabad gyermekeknek fel-
ügyelet nélkül elvégezni.
 Ne helyezzen be semmilyen tárgyat a
szellőzőnyílásba.
 A permetsugárral ne spricceljen a
szembe.
 A permetsugarat ne irányítsa közvetle-
nül olyan eszközökre, amelyek elektro-
mos alkatrészeket tartalmaznak, mint
pl. kályhák belseje.
 Érzékeny (tükörfényes) felületeken
használat előtt próbálja ki a mikrofaser
törlőfejet egy nem látható helyen.
Megjegyzés az akkuhoz
 Rövidzárlat veszély! Ne helyezzen ve-
zető tárgyakat (pl. csavarhúzó vagy ha-
sonló) a töltő csatlakozó dugaszába.
 Az akkut tölteni csak a mellékelt eredeti
töltő készülékkel vagy a KÄRCHER ál-
tal engedélyezett töltő készülékkel sza-
bad.
Megjegyzés a töltőkészülékhez
 A töltőkészüléket és a töltőkábelt látha-
tó sérülés esetén haladéktalanul ki kell
cserélni eredeti alkatrészre.
 A töltőkészüléket csak száraz helyen
használja és tárolja, környezeti hőmér-
séklet 5 - 40° C.
 A hálózati dugót soha ne fogja meg
nedves kézzel.
– 3
HU

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: