Download  Print this page

Kärcher WV 75 Plus Manual Page 119

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Aku laadimine
Joonis
 Ühendage laadimisseade nõuetekoha-
sesse pistikupessa.
 Ühendage laadimiskaabli pistik sead-
me tagaküljele.
Märkus: Laadimise ajal vilgub laadimis-
/ töönäit. Kui aku on täislaadinud, põleb
see pidevalt.
Töö alustamine
Puhastamine piserduspudeli ja
pühkimisotsakuga
Joonis
 Puhastusvahendi pealekandmiseks va-
jutage pudeli piserdushooba ja piserda-
ge pinda ühtlaselt; seejärel lahustage
mustus pühkimispadjandi abil.
Märkus: Padjand vajadusel voolava
vee all puhtaks pesta!
Joonis
 Lülitage seade sisse, laadimis- / töönäit
põleb pidevalt.
Tähtis: Enne kasutamist veenduge, et pu-
hastushuuled ei ole määrdunud.
 Zum Absaugen der Reinigungsflüssig-
keit das Gerät von oben nach unten
ziehen.
Märkus: Rasekesti ligipääsetavaid pindu
võib puhastada niihästi põiki kui ka üle pea
(piiratud hulk).
Märkused:
Kui aku on nõrk, hakkab laadimis- / töönäit
aeglaselt vilkuma ja seade lülitub mõne aja
möödudes välja. Sel juhul tuleb akut laadi-
da.
Kui piserduspudelit kasutatakse, võib
seadme välja lülitada. Nii pikenneb tööaeg
ühe laadimiskorraga oluliselt.
Puhastamine ilma piserduspudelita
 Kandke puhastusainet vastavalt tootja
andmetele peale ja lahustage mustus.
 Edasi toimige nagu kirjeldatud osas
„Puhastamine piserduspudeli ja pühki-
misotsakuga", joonis
.
– 5
ET
Töö alustamine
Joonis
 Pange seade jalale seisma (parkimis-
asend) ja lülitage välja.
Paagi tühjendamine töö käigus
Kui musta vee paagi maksimaalne täituvus
(markeering) on saavutatud, tuleb paak
tühjendada.
Joonis
 Lülitage seade välja.
Joonis
 Tõmmake musta vee paagi kork eest ja
tühjendage paak.
 Sulgege musta vee paagi lukk.
Töö lõpetamine / seadme
puhastamine
Joonis
 Lülitage seade välja.
Joonis
 Vabastage esmalt imiotsak lukustusest
ja võtke separaatorilt ära, seejärel va-
bastage separaator ja võtke samuti ära.
 Puhastage separaatorit ja imiotsakut
voolava vee all (ei sobi pesemiseks
nõudepesumasinas).
Joonis
Tähelepanu: Põhiseadmes on elektrilisi
komponente, seda ei tohi voolava vee all
puhastada!
 Võtke musta vee paak ära, keerake kor-
ki ja tõmmake välja.
 Tühjendage paak ja loputage veega.
Pange paak uuesti kinni.
 Tõmmake pühkimiskate piserduspude-
lilt maha ja peske voolava vee all puh-
taks. Pühkimiskatet saab pesta ka pe-
sumasinas temperatuuril kuni 60°C (pe-
suloputusvahendid mitte kasutada).
 Laske puhastatud seadmel enne kok-
kupanemist kuivada.
 Laadige akut
Seadme ladustamine
 Ladustage seadet seisvas asendis kui-
vades ruumides.
119

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: