Download  Print this page

Käyttöönotto - Kärcher WV 75 Plus Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Ympäristönsuojelu
Pakkausmateriaalit ovat kierrätettä-
viä. Älä käsittelee pakkauksia kotita-
lousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kier-
rätykseen.
Vanhat laitteet sisältävät arvokkaita
kierrätyskelpoisia materiaaleja ja ai-
neita, joita ei saa päästää ympäris-
töön. Laitetta ja siinä olevaa akkua ei siksi
saa hävittää tavallisena talousjätteenä.
Paikallinen palautus- ja jätteidenkeruujär-
jestelmä suorittaa hävittämisen maksutto-
masti.
Huomautuksia materiaaleista (REACH)
Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoit-
teesta:
www.kaercher.com/REACH
Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit
Vaara
Välittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa
vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuole-
maan.
Varoitus
Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi
aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi
johtaa kuolemaan.
Varo
Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi
aiheuttaa lievän ruumiinvamman tai aineel-
lisia vahinkoja.
Käyttöönotto
Laitekuvaus
Tarkasta purkaessasi pakkauksesta, ovat-
ko kaikki varusteet olemassa ja ovatko osat
vaurioituneet Jos havaitset kuljetusvaurioi-
ta ota yhteyttä myyjäliikkeeseen.
 Kuvat, katso sivu 2
Kuva
1 Latauslaite ja latausjohto
2 Peruslaite
3 Latauskotelo
4 Lataus- / käyttönäyttö
5 Jalusta
6 Käsikahva
7 Laitekytkin (PÄÄLLE/POIS)
8 Likavesisäiliö, irrotettava
9 Suljin, likavesisäiliö
10 Erotin
11 Lukituksen vapautus, erotin
12 Suulake pyyhinhuulilla, leveä
13 Suulake pyyhinhuulilla, kapea
14 Imusuulakkeen lukituksen vapautus
15 Suihkutuspullo
16 Suihkutusvipu
17 Pyyhkimissuutin
18 Pyyhkimissuuttimen kiinnitysrengas
19 Mikrokuitu-pyyhintyyny
20 Ikkunanpuhdistusaine-tiiviste
Laitteen asennus
Kuva
 Pistä imusuulake niin syvälle erotti-
meen, että kuulet sen napsahtavan luki-
tukseen.
Huomautus: Puhdistettavan pinnan suu-
ruudesta ja tavoitettavuudesta riippuen,
käytä kohteeseen soveltuvaa imusuulaket-
ta (leveä tai kapea). Esimerkiksi kapea imu-
suulake välipienallisilla ikkunoilla, leveä
imusuulake isoilla ikkunoilla.
Asenna suihkutuspullo ja
pyyhkimissuutin paikalleen ja täytä
puhdistusaineella
Huomautus: Varmista, että suihkutuspää-
tä ensimmäistä kertaa käytettäessä sen
kuljetusvarmistus irtoaa.
Pyyhkimissuuttimen asennus
Kuva
 Kierrä suihkutuspää irti suihkutuspul-
losta.
 Aseta pyyhkimissuutin suikutuspäähän.
 Varmista pyyhkimissuutin ja suihkutus-
pää lukitusrenkaalla.
Kuva
 Aseta pyyhintyyny pyyhinsuuttimeen ja
kiinnitä tarranauhalla.
Suihkutuspullon täyttö
Kuva
 Tyhjennä mukana toimitettu tiiviste (1 x
20 ml) suihkutuspulloon ja täytä pullo
hitaasti puhtaalla vedellä (saadaan 250
ml puhdistusaineliuosta).
 Sulje pullo.
– 4
FI
53

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: