Download  Print this page

Kärcher WV 75 Plus Manual Page 87

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Spis treści
Użytkowanie zgodne z prze-
znaczeniem . . . . . . . . . . . . . . . PL . . .3
Wskazówki bezpieczeństwa. . . PL . . .3
Uruchomienie . . . . . . . . . . . . . . PL . . .4
Zakończenie pracy / wyczysz-
czenie urządzenia . . . . . . . . . . PL . . .6
Usuwanie usterek. . . . . . . . . . . PL . . .6
Wyposażenie specjalne . . . . . . PL . . .6
Dane techniczne . . . . . . . . . . . PL . . .7
Zużyte urządzenie i akumulato-
ry poddać utylizacji. . . . . . . . . . PL . . .7
Szanowny Kliencie!
Przed pierwszym użyciem urzą-
dzenia należy przeczytać orygi-
nalną instrukcję obsługi, postępować we-
dług jej wskazań i zachować ją do później-
szego wykorzystania lub dla następnego
użytkownika.
Użytkowanie zgodne z
przeznaczeniem
Niniejsze urządzenie na baterie należy
używać wyłączenie do celów prywat-
nych, do czyszczenia wilgotnych, gład-
kich powierzchni, takich jak okna, lustra
lub płytki. Nie można zasysać kurzu.
Urządzenie nie nadaje się do zasysania
większych ilości cieczy z poziomych po-
wierzchni np. z przewróconej szklanki
(maks. 25 ml).
Urządzenie to musi być używane tylko
w połączeniu ze zwykłymi środkami do
czyszczenia okien (żaden spirytus ani
oczyszczacz pianowy).
Polecamy: Koncentrat do czyszczenia
okien firmy KÄRCHER (patrz rozdział
„Wyposażenie specjalne").
Każde inne zastosowanie jest niezgodne z
przeznaczeniem. Producent nie odpowiada
za wynikające z tego szkody; ryzyko ponosi
jedynie użytkownik.
Wskazówki bezpieczeństwa
 Niniejsze urządzenie nie jest przewi-
dziane do użytkowania przez osoby o
ograniczonych możliwościach fizycz-
nych, sensorycznych lub mentalnych
albo takie, którym brakuje doświadcze-
nia i/lub wiedzy na temat jego używa-
nia, chyba że są one nadzorowane
przez osobę odpowiedzialną za ich
bezpieczeństwo i otrzymały od niej
wskazówki na temat użytkowania urzą-
dzenia oraz istniejących zagrożeń.
 Dzieci mogą użytkować urządzenie tyl-
ko wtedy, gdy mają ponad 8 lat i gdy są
one nadzorowane przez osobę odpo-
wiedzialną za ich bezpieczeństwo lub
otrzymały od niej wskazówki na temat
użytkowania urządzenia i zrozumiały
zaistniałe wskutek tego zagrożenia.
 Dzieci nie mogą się bawić tym urządze-
niem.
 Dzieci powinny być nadzorowane, żeby
zapewnić, iż nie bawią się urządze-
niem.
 Czyszczenie i konserwacja nie może
być przeprowadzana przez dzieci bez
nadzoru.
 Nie wprowadzać żadnych przedmiotów
do szczelin wentylacyjnych.
 Strumienia natryskowego nie kierować
do oczu.
 Nie kierować strumienia natryskowego
bezpośrednio na środki robocze, które
zawierają podzespoły elektryczne, np.
wnętrza pieców.
 Przed użyciem na wrażliwych (wysoko-
połyskowych) powierzchniach ściere-
czek z weluru pluszowego przetesto-
wać na niewidocznym miejscu.
Wskazówki dotyczące akumulatora
 Niebezpieczeństwo spięcia elek-
trycznego! Do gniazda ładowania nie
wkładać żadnych przedmiotów przewo-
dzących (np. śrubokręta itp.).
 Ładowanie akumulatora dozwolone jest
tylko przy użyciu dołączonej oryginalnej
ładowarki lub ładowarek dopuszczo-
nych przez firmę KÄRCHER.
Wskazówki dotyczące ładowarki
 W przypadku widocznego uszkodzenia
ładowarkę z kablem do ładowania nie-
– 3
PL
87

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: