Download  Print this page

Kärcher WV 75 Plus Manual Page 101

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Likvidácia starého prístroja a
batérií
Toto zariadenie obsahuje zabudovanú ba-
tériu, ktorú pred likvidáciou starého zaria-
denia vyberte.
Vybratie a likvidácia batérie
Nebezpečenstvo skratu
 Nedotýkajte sa žiadnych kontaktov ale-
bo vodičov.
Nebezpečenstvo explózie
 Akumulátory nemôžete vystavovať sil-
nému slnečnému žiareniu, horúčave a
tiež ohňu.
Nebezpečenstvo zranenia spôsobe-
né skratom, poleptaním alebo úni-
kom dráždivých výparov.
 Neotvárajte akumulátor.
 Prístroj sa smie otvoriť len z dôvodu vy-
bratia batérie.
 Batériu vyberte a zlikvidujte tak, aby ste
chránili životné prostredie (v zberni ale-
bo u predajcu).
– 7
SK
101

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: