Download  Print this page

Työn Lopetus / Laitteen Puhdis - Kärcher WV 75 Plus Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Akun lataaminen
Kuva
 Työnnä latauslaite asianmukaiseen pis-
torasiaan.
 Kytke latausjohto laitteen takana ole-
vaan pistokkeeseen.
Huomautus: Lataus- /käyttönäyttö vilk-
kuu latauksen ajan. Kun akku on ladattu
täyteen, se palaa jatkuvasti.
Puhdistustyön aloitus
Puhdistus suihkutuspulloa ja
pyyhinsuutinta käyttäen
Kuva
 Levitä puhdistusainetta pullon suihku-
tusvipua painamalla tasaisesti koko pin-
nalle, irrota sitten lika pyyhintyynyllä.
Huomautus: Pese moppi tarvittaessa
virtaavassa vedessä!
Kuva
 Kytke laite päälle, lataus- /käyttönäyttö
palaa jatkuvasti.
Tärkeää: Varmista ennen käyttämistä, että
pyyhintähuulissa ei ole likaantumia.
 Suorita puhdistusnesteen imurointi ve-
tämällä laitetta ylhäältä alas.
Huomautus: Vaikeasti saavutettavissa
olevat pinnat voidaan imuroida sekä poikki-
suuntaan että myös pään yläpuolelta (rajoi-
tettu määrä).
Ohjeet:
Kun akun jännite pienenee, lataus- /käyttö-
näyttö alkaa hitaasti vilkkua ja laite kytkey-
tyy jonkin ajan kuluttua pois päältä. Lataa
akku tällaisessa tapauksen sattuessa uu-
delleen.
Kuin suihkutuspulloa käytetään, laite voi
olla kytkettynä pois päältä. Tämä lisää huo-
mattavasti yhden akkulatauksen käyttöai-
kaa.
Puhdistus ilman suihkutuspulloa
 Levitä puhdistusainetta tavalliseen ta-
paan valmistajan ohjeiden mukaan ja ir-
rota lika.
 Muita puhdistustapoja, kuten "Puhdis-
tus ruihkutuspullolla ja pyyhkimissuutti-
mella", kuva
54
.
Työskentelyn keskeyttäminen
Kuva
 Kytke laite pois päältä ja aseta laite ja-
lustalle (parkkeerauspaikkaan).
Säiliön tyhjennys puhdistustyön
Kun likavesisäiliön maks. täyttömäärä
(merkintä) on saavutettu, tyhjennä säiliö.
Kuva
 Kytke laite pois päältä.
Kuva
 Vedä likavesisäiliön sulkimesta ja tyh-
jennä säiliö.
 Sulje likavesisäiliön suljin.
Työn lopetus / laitteen
Kuva
 Kytke laite pois päältä.
Kuva
 Vapauta ensin imusuulakkeen lukitus ja
poista suulake erottimesta, vapauta sit-
ten erottimen lukitus ja poista myös ero-
tin.
 Puhdista erotin ja imusuulake juokse-
vassa vedessä (eivät sovellu puhdistet-
tavaksi pesukoneessa).
Kuva
Huomio: Peruslaitteessa on sähköisiä ra-
kenneosia, älä puhdista sitä juoksevassa
vedessä!
 Poista likavesisäiliö, kierrä sulkijaa ja
vedä ulos.
 Tyhjennä säiliö huuhtele vedellä puh-
taaksi. Sulje säiliö uudelleen.
 Vedä pyyhinpeite irti suihkutuspullosta
ja pese juoksevassa vedessä. Pyyhin-
peitteen voi pestä pesukoneessa maks.
60°C (ilman pehmennyshuuhteluai-
neen käyttämistä).
 Anna puhdistetun laitteen kuivua ennen
kokoonpanoa.
 Lataa akku.
– 5
FI
aikana
puhdistus

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: