Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
 Zajistěte stírací nástavec a postřikovací
hlavu stavěcím kroužkem.
ilustrace
 Stírací polštářek připněte na stírací ná-
stavec a připevněte upínací páskou.
Naplnění postřikovací láhve
ilustrace
 Naplňte postřikovací láhev koncentrá-
tem, který je součástí dodávky (1 x 20
ml), a pomalu láhev doplňte čistou vo-
dou (vydatnost je 250 ml roztoku čisticí-
ho prostředku).
 Láhev uzavřete.
Nabíjení akumulátoru
ilustrace
 Nabíječku zapojte do vhodné zásuvky.
 Zastrčte zástrčku nabíjecího kabelu do
zadní strany zařízení.
Upozornění: Během nabíjení bliká uka-
zatel nabíjení / provozu. Až bude aku-
mulátor plně nabitý, rozsvítí se ukazatel
natrvalo.
Začněte s prací
Čištění s postřikovací láhví a stíracím
nástavcem
ilustrace
 K nanesení čisticího prostředku stisk-
něte postřikovací páčku na láhvi a plo-
chu rovnoměrně postříkejte, poté po-
mocí čisticího polštářku uvolněte nečis-
toty.
Upozornění: Výplň podle potřeby vy-
myjte pod tekoucí vodou!
ilustrace
 Zapněte zařízení, ukazatel nabíjení /
provozu trvale svítí.
Důležité: Před použitím zajistěte, aby byly
ze stahovacích manžet odstraněny nečis-
toty.
 K odsátí čisticí kapaliny tahejte zařízení
shora dolů.
Upozornění: Těžko dostupné plochy lze
odsávat jak napříč tak i přes hlavici (ome-
zené množství).
Upozornění:
Jakmile je akumulátor slabý, začne ukaza-
tel nabíjení / provozu pomalu blikat a po ur-
čité době se zařízení vypne. V takovém pří-
padě akumulátor nabijte.
Zatímco je postřikovací láhev v provozu, je
možné přístroj vypnout. Tím se značně zvý-
ší provozní doba na jedno nabití akumulá-
toru.
Čištění bez postřikovací láhve
 Čisticí prostředek nanášejte běžným
způsobem podle údajů výrobce a roz-
pouštějte jím nečistoty.
 Další postupy jako u "Čištění s postřiko-
vací láhví a stíracím nástavcem", obrá-
zek
.
Přerušení práce
ilustrace
 Vypněte přístroj a položte jej na ukláda-
cí nožku (parkovací pozice).
Během práce vyprázdněte nádobu
Jakmile se dosáhne maximální plnicí hladi-
ny (ke značce) zásobníku na znečištěnou
vodu, zásobník vyprázdněte.
ilustrace
 Vypněte přístroj.
ilustrace
 Vytáhněte uzávěr zásobníku na znečiš-
těnou vodu a zásobník vyprázdněte.
 Zavřete uzávěr nádrže na špinavou vo-
du.
Ukončení práce / čištění
ilustrace
 Vypněte přístroj.
ilustrace
 Nejprve odjistěte sací trysku a sejměte
ji z odlučovače, pak odjistěte odlučovač
a také jej sejměte.
 Odlučovač a sací trysku vyčistěte pod
tekoucí vodou (není vhodné mýt je v
myčce na nádobí).
– 5
CS
zařízení
79

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: