Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Obsah
Správné používání přístroje . . . CS . . .3
Bezpečnostní pokyny . . . . . . . . CS . . .3
Uvedení přístroje do provozu . . CS . . .4
Ukončení práce / čištění zaříze-
ní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS . . .5
Pomoc při poruchách . . . . . . . . CS . . .6
Zvláštní příslušenství . . . . . . . . CS . . .6
Technické údaje . . . . . . . . . . . . CS . . .6
Starý přístroj a akumulátor zlik-
vidujte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS . . .7
Vážený zákazníku,
Před prvním použitím svého za-
řízení si přečtěte tento původní
návod k používání, řiďte se jím a uložte jej
pro pozdější použití nebo pro dalšího maji-
tele.
Správné používání přístroje
Toto zařízení na akumulátorový pohon
používejte pouze pro soukromé účely k
čištění vlhkých a hladkých ploch, jakými
jsou okna, zrcadla nebo dlaždice. Ne-
smí se jím vysávat prach.
Zařízení se nehodí k vysávání větších
množství kapalin z vodorovných ploch,
např. z převržené a vylité sklenice
(max. 25 ml).
zařízení používejte pouze v kombinaci
s obvyklými prostředky na čištění oken
(bez lihu a nepěnivými).
Doporučujeme: Koncentrovaný pro-
středek na čištění oken od firmy
KÄRCHER (viz kapitolu „Zvláštní pří-
slušenství").
Jakékoli použití překračující tento rámec
platí za použití, jež není v souladu s urče-
ním. Za škody vzniklé takovým používáním
výrobce neručí; rizika za ně nese uživatel
sám.
Bezpečnostní pokyny
 Toto zařízení není určeno k tomu, aby
je používaly osoby s omezenými fyzic-
kými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo osoby zcela bez
zkušeností a/nebo znalostí, ledaže by
tak činily pod dohledem osoby pověře-
né zajištěním jejich bezpečnosti nebo
poté, co od ní obdržely instruktáž, jak
se zařízením zacházet a uvědomují si
nebezpečích, která s používáním pří-
stroje souvisí.
 Děti smí přístroj používat pouze tehdy,
pokud jsou starší 8 let a pokud na jejich
bezpečnost dohlíží příslušná osoba
nebo pokud o ní získali pokyny, jak se
přístroj používá a uvědomují si nebez-
pečím, která s používáním přístroje
souvisí.
 Není dovoleno, aby si děti s přístrojem
hrály.
 Na děti je třeba dohlížet, aby bylo zajiš-
těno, že si se zařízením nebudou hrát.
 Čištění a údržbu přístroje nesmí prová-
dět děti bez dozoru.
 Do větracích štěrbin nevkládejte před-
měty.
 Postřikovacím paprskem si nestříkejte
do očí.
 Stříkacím paprskem nemiřte na provoz-
ní prostředky obsahující elektrické kon-
strukční prvky, jako například do vnitřní-
ho prostoru pece.
 Před použitím na choulostivých povr-
ších (s vysokým leskem) vyzkoušejte
stírací polštářek z mikrovláken na méně
viditelném místě.
Pokyny k akumulátoru
 Riziko zkratu! Do nabíjecí zdířky neza-
sunujte vodivé předměty (např. šroubo-
vák nebo podobné).
 Akumulátor se smí nabíjet pouze přilo-
ženou originální nabíječkou nebo nabí-
ječkou schválenou společností
KÄRCHER.
Pokyny k nabíječce
 Nabíječku s nabíjecím kabelem při vidi-
telném poškození neprodleně vyměňte
za originální náhradní díl.
 Nabíječku používejte a ukládejte jen v
suchých prostorách s teplotou prostředí
v intervalu 5 - 40° C.
– 3
CS
77

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: