Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Akünün şarj edilmesi
Şekil
 Şarj cihazını kurallara uygun bir prize
takın.
 Şarj kablosunun soketini cihazın arka
tarafına takın.
Uyarı: Şarj işlemi sırasında şarj/ çalış-
ma göstergesi yanıp söner. Akü dolun-
ca, gösterge sürekli yanar.
Çalışmaya Başlama
Püskürtme şişesi ve silme adaptörüyle
temizleme
Şekil
 Temizlik maddesini uygulamak için şi-
şenin püskürtme koluna basın ve yüze-
ye eşit oranlı püskürtme yapın, daha
sonra silme pedi ile kiri çözdürün.
Uyarı: Gerekirse pedi akarsu altında yı-
kayın!
Şekil
 Cihazı çalıştırın, şarj / çalışma göster-
gesi sürekli olarak yanar.
Önemli: Uygulamadan önce, çektirme du-
daklarına kir olmadığından emin olun.
 Temizlik sıvısını emmek için cihazı yu-
karıdan aşağıya doğru çekin.
Uyarı: Zor ulaşılabilen yüzeyler hem çap-
razlama hem de kafa üzerinden süpürülebi-
lir (sınırlı miktar).
Uyarılar:
Akü zayıfken, şarj / çalışma göstergesi ya-
vaşça yanıp sönmeye başlar ve belirli bir
süre sonra cihaz kapanır. Bu durumda akü-
yü şarj edin.
Püskürtme şişesi kullanılırken cihaz kapatı-
labilir. Bununla birlikte her akü şarjı için ça-
lışma süresi belirgin şekilde artar.
Püskürtme şişesi olmadan temizleme
 Temizlik maddesini üretici bilgilerine
göre klasik türde uygulayın ve kiri çöz-
dürün.
 İzlenecek diğer yöntem, "Püskürtme şi-
şesi ve silme adaptörüyle temizlik" bölü-
münde olduğu gibidir, Şekil
64
Şekil
 Cihazı kapatın ve kaidenin üzerine otur-
tun (park pozisyonu).
Çalışma sırasında haznenin
Pis su tankının maksimum dolum seviyesi-
ne (işaret) ulaşınca, lütfen tankı boşaltın.
Şekil
 Cihazı kapatın.
Şekil
 Pis su tankının kapağını çekin ve tankı
boşaltın.
 Pis su tankının kapağını kapatın.
Çalışmanın tamamlanması /
Şekil
 Cihazı kapatın.
Şekil
 Önce emme memesinin kilidini açın ve
ayırıcıdan çıkartın, daha sonra ayırıcı-
nın kilidini açın ve aynı şekilde çıkartın.
 Ayırıcıyı ve emme memesini akar su al-
tında temizleyin (çamaşır makineleri
için uygun değildir).
Şekil
Dikkat:: Ana cihaz elektrikli yapı parçaları
içermektedir, bu parçaları akar su altında
yıkamayın!
 Pis su tankını çıkartın, kapağı döndürün
ve dışarı çekin.
 Tankı boşaltın ve suyla yıkayın. Tankı
tekrar kapatın.
 Silme kaplamasını püskürtme şişesin-
den şişesinden çekin ve akarsu altında
yıkayın. Silme kaplaması, 60°C'ye ka-
dar çamaşır makinesinde yıkanabilir
(yumuşatıcı kullanmadan).
 Temizlenmiş cihazı toplamadan önce
kurutun.
 Aküyü şarj edin.
.
 Cihazı kuru bir mekanda dik şekilde
muhafaza edin.
– 5
TR
Çalışmanın durdurulması
boşaltılması
cihazın temizlenmesi
Cihazın saklanması

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: