Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Satura rādītājs
Noteikumiem atbilstoša lietoša-
na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LV . . .3
Drošības norādījumi . . . . . . . . . LV . . .3
Ekspluatācijas sākums. . . . . . . LV . . .4
Darba beigšana / aparāta tīrīša-
na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LV . . .5
Palīdzība darbības traucējumu
gadījumā . . . . . . . . . . . . . . . . . LV . . .6
Speciālie piederumi . . . . . . . . . LV . . .6
Tehniskie dati . . . . . . . . . . . . . . LV . . .6
Vecās ierīces un akumulatora
utilizācija. . . . . . . . . . . . . . . . . . LV . . .7
Godājamais klient,
Pirms ierīces pirmās lietošanas
izlasiet instrukcijas oriģinālvalo-
dā, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem
tajā un uzglabājiet to vēlākai izmantošanai
vai turpmākiem lietotājiem.
Noteikumiem atbilstoša
lietošana
Izmantojiet šo ar akumulatoru darbinā-
mo aparātu tikai privātām vajadzībām
mitru, gludu virsmu, kā, piemēram, lo-
gu, spoguļu vai flīžu tīrīšanai. Nedrīkst
uzsūkt putekļus.
Aparāts nav paredzēts lielāka daudzu-
ma šķidrumu uzsūkšanai no horizontā-
lām virsmām, piem., pēc apgāzušās
dzēriena glāzes (maks. 25 ml).
Izmantojiet šo aparātu tikai kopā ar
tirdzniecībā pieejamiem logu tīrīšanas
līdzekļiem (nevis spirtu, putojošiem tīrī-
tājiem).
Mēs iesakām: KÄRCHER logu tīrīša-
nas līdzekļa koncentrātu (skat. nodaļu
"Speciālie piederumi").
Jebkurš pielietojums ārpus minētā ir uzska-
tāms par noteikumiem neatbilstošu. Par
bojājumiem, kas radušies tā rezultātā, ra-
žotājs nenes nekādu atbildību, risks gulstas
tikai un vienīgi uz lietotāju.
122
Drošības norādījumi
 Šis aparāts nav paredzēts, lai to lietotu
personas ar ierobežotām fiziskām, sen-
soriskām un garīgām spējām vai perso-
nas, kurām nav pieredzes un/vai zinā-
šanu, ja vien viņas uzrauga par drošību
atbildīgā persona vai tā dod instrukcijas
par to, kā jālieto aparāts.
 Bērni aparātu drīkst lietot tikai tad, ja tie
ir sasnieguši 8 gadu vecumu un ja tos
uzrauga par viņu drošību atbildīga per-
sona vai tā dod instrukcijas par to, kā jā-
lieto aparāts un kuras apzinās no ierī-
ces izrietošās bīstamības sekas.
 Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
 Uzraugiet bērnus, lai pārliecinātos, ka
tie nespēlējas ar ierīci.
 Bērni bez pieaugušo uzraudzības ne-
drīkst veikt ierīces tīrīšanu un lietotāja
apkopi.
 Neievietojiet ventilācijas spraugās
priekšmetus.
 Nesmidziniet strūklu acīs.
 Smidzināšanas strūklu nevērsiet tieši
uz elementiem, kuri var saturēt elektris-
kas detaļas, piem., krāsns iekšpuse.
 Pirms lietošanas uz jutīgām (glancē-
tām) virsmām testējiet mikrošķiedras
uzliku kādā neredzamā vietā.
Norādes par akumulatoru
 Īssavienojuma risks! Nespraudiet lā-
dētāja kontaktligzdā elektrību vadošus
(piem., skrūvgriežus vai tml.) priekšme-
tus.
 Akumulatora lādēšana atļauta tikai ar
piegādājamo oriģinālo lādētāju vai ar
KÄRCHER apstiprinātajiem lādētājiem.
Norādes par lādētāju
 Lādētāju ar lādēšanas kabeli tā redza-
mu bojājumu gadījumā nekavējoties no-
mainīt pret oriģinālu detaļu.
 Izmantojiet un uzglabājiet lādētāju tikai
sausās telpās, apkārtējās vides tempe-
ratūra 5 - 40° C.
 Nekad neaizskariet tīkla kontaktdakšu
ar slapjām rokām.
Norādes par transportēšanu
– 3
LV

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: