Download  Print this page

Kärcher WV 75 Plus Manual Page 40

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
sken langsomt op med vand (giver
250 ml rensemiddelopløsning).
 Luk flasken.
Oplade akkuer
Figur
 Stik det vedlagte opladeapparat i en
stikdåse.
 Sæt stikket fra opladekablet ind i maski-
nens bagside.
Bemærk: Under opladningen blinker
oplade-/driftsindikatoren. Hvis batteriet
er opladet lyser den konstant.
Starte med arbejdet
Rengøring med sprøjteflaske og
viskekomponent
Figur
 Tryk flaskens sprøjtehåndtag for at på-
føre rensemidlet og sprøjt rensemidlet
jævnligt på overfladen. Løsn så snavset
med viskekomponenten.
Bemærk: Pad renses efter behov un-
der flydende vand!
Figur
 Tænd maskinen, oplade-/driftsindikato-
ren lyser konstant.
Vigtigt: Sørg inden brug for, at aftræk-
ningslæben er fri for snavs.
 Træk maskinen fra oven og nedad for at
opsuge rensemiddelvæsken.
Bemærk: Svær tilgængelige områder kan
udsuges på tværs som også over hovedet
(begrænset mængde).
Bemærk:
Hvis batteriet er svagt starter oplade-/drifts-
indikatoren langsomt at blinke og maskinen
slukkes efter et tidsrum. I dette tilfælde skal
batteriet oplades.
Mens sprøjteflasken er i brug, kan maski-
nen frakobles. Dermed øges driftstiden be-
tydeligt pr. opladning.
Rengøring uden sprøjteflaske
 Påfør rensemidlet ifølge producentens
anvisninger på traditionel måde og løsn
snavset.
40
 Videre fremgangsmåde som ved "Ren-
gøring med sprøjteflaske og viskekom-
ponent", figur
Afbryde arbejdet
Figur
 Sluk maskinen og stil den på foden
(parkeringsposition).
Tømme beholderen under arbejdet
Hvis snavsevandstankens max. påfyld-
ningstand (markering) blev opnået skal tan-
ken tømmes.
Figur
 Sluk for renseren
Figur
 Træk snavsevandstankens lås og tøm
tanken.
 Lås låsen på snavsvandsbeholderen.
Afslutte arbejdet / rense
Figur
 Sluk for renseren
Figur
 Løsn først sugedysen og tag den af ud-
skilleren. Løsn derefter udskilleren og
tag den ligeledes af.
 Rens udskiller og sugedyse under fly-
dende vand (ikke egnet til opvaskema-
skinen).
Figur
OBS: Basisenheden indeholder elektriske
komponenter, disse må ikke renses under
flydende vand!
 Fjern snavsevandstanken, drej låget og
træk det ud.
 Tøm tanken og skyl den med vand.
Sæt låget på igen.
 Træk viskebetrækket af sprøjteflasken
og rens den under flydende vand. Vi-
skebetrækket kan også vaskes i vaske-
maskinen på 60°C (uden skyllemiddel).
 Den rensede maskinen skal tørres in-
den den samles igen.
 Oplade akkuer
– 5
DA
.
maskinen

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: