Download  Print this page

Kärcher WV 75 Plus Manual Page 116

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
 Проверете дозировката на почиства-
щото средство.
От вентилационните отвори
излиза вода
 Изпразнете резервоара за мръсна
вода (макс. 100 мл съдържание).
Елементи от специалната
окомплектовка
Концентрат за почистване на прозор-
ци (4 x 20 мл)
№ за поръчка:
Микрофазерна кърпа за почистване
(2 Броя)
№ за поръчка:
Изсмукваща фаска, широка (2 броя)
№ за поръчка:
Изсмукваща фаска, тясна (2 броя)
№ за поръчка:
Технически данни
Вид защита
Обем резервоар за
мръсна вода
Време за експлоатация
при пълно зареждане на
батерията
Номинално напрежение
батерия
Номинална мощност
уред
Време за зареждане при
празна батерия
Изходящо напрежение
на зарядното устройство
Изходящ ток на зарядно-
то устройство
Допустимо ниво на шум
(EN 60704-2-1)
Тегло
Тип батерия
Запазваме си правото на техниче-
ски изменения!
116
Този уред съдържа вградена батерия,
моля демонтирайте я преди да отстра-
ните стария уред като отпадък.
 Не докосвайте контакти или кабе-
6.295-302.0
 Не излагайте батерията на силни
2.633-100.0
2.633-005.0
2.633-104.0
 Не отваряйте батерията.
IP X4
100
мл
20
мин
 Отварянето на уреда е позволено
3,6
V
12
W
 Свалете акумулатора и го отстра-
2
h
5,5
V
600
mA
54
dB(A)
0,7
кг
Li-Ion
– 7
BG
Отстраняване на стари
уреди и батерии като
отпадъци
Демонтаж на батерията и
отстраняване като отпадък
Опасност от късо съединение
ли.
Опасност от експлозия
слънчеви лъчи, жега или огън.
Опасност от нараняване поради
късо съединение, изгаряне с кисе-
лина или поради изпускане на
дразнещи пари
само за отстраняване на батерия-
та като отпадък.
нете като отпадък, опазвайки
околната среда (на местата за съ-
биране или при търговеца).

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: