Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Deponere brukt apparat og
batteri
Dette apparatet inneholder et innebygget
batteri, dette må demonteres før apparatet
kastes.
Demontere og avhende batterier
Fare for kortslutning
 Ikke berør noen kontakter eller lednin-
ger.
Eksplosjonsfare
 Ikke utsett det ladbare batteriet for sterk
solstråling, varme eller åpen ild.
Fare for personskader ved kortslut-
ning, etseskader eller ved utstrøm-
ning av etsende damper.
 Ikke åpne batteriet.
 Apparatet skal kun åpnes for kasting av
batteriene.
 Ta ut batteri og avhend det på miljø-
messig korrekt måte (gjenbruksstasjon
eller forhandler).
– 7
NO
47

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: