Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
 Nikdy se nedotýkejte síťového kabelu
mokrýma rukama.
Pokyny k přepravě
 Akumulátor je otestován způsobem od-
povídajícím relevantních předpisům pro
mezinárodní přepravu a smí být převá-
žen / zasílán.
Ochrana životního prostředí
Obalové materiály jsou recyklovatel-
né. Obal nezahazujte do domácího
odpadu, nýbrž jej odevzdejte k opětovné-
mu zužitkování.
Staré přístroje obsahují hodnotné
recyklovatelné materiály a látky, které
se nesmí dostat do životního prostře-
dí. Přístroj a zabudovaný akumulátor tudíž
nesmíte likvidovat v domovním odpadu.
Likvidaci můžete provést bezplatně pro-
střednictvím místních vratných a sběrných
systémů.
Informace o obsažených látkách (RE-
ACH)
Aktuální informace o obsažených látkách
naleznete na adrese:
www.kaercher.com/REACH
Symboly použité v návodu k obsluze
Nebezpečí!
Pro bezprostředně hrozící nebezpečí, které
vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k
smrti.
Upozornění
Pro potencionálně nebezpečnou situaci,
která by mohla vést k těžkým fyzickým zra-
něním nebo k smrti.
Pozor
Pro potencionálně nebezpečnou situaci,
která může vést k lehkým fyzickým zraně-
ním nebo k věcným škodám.
Uvedení přístroje do provozu
Popis zařízení
Při vybalení zkontrolujte obsah zásilky, zda
nechybí příslušenství či zda dodaný přístroj
není poškozen. Při škodách způsobených
78
dopravou informujte laskavě Vašeho ob-
chodníka.
 ilustrace viz stránka 2
Obrázek
1 Nabíječka s nabíjecím kabelem
2 Základní zařízení
3 Nabíjecí zdířka
4 Ukazatel nabíjení / provozu
5 Stojan
6 Rukojet'
7 Hlavní spínač EIN/AUS (ZAP/VYP)
8 Nádrž na znečištěnou vodu, odnímatel-
9 Uzávěr nádrže na znečištěnou vodu
10 Odlučovač
11 Odjištění, odlučovač
12 Nástavec se stěrkami, široký
13 Nástavec se stěrkami, úzký
14 Odjištění, sací tryska
15 Postřikovací láhev
16 Postřikovací páčka
17 Stírací nástavec
18 Upevňovací kroužek pro stírací násadu
19 Stírací polštářek z mikrovláken
20 Koncentrovaný prostředek na čištění
oken
Montáž zařízení
ilustrace
 Sací trysku nasaďte na odlučovač tak,
aby bylo slyšet její zaklapnutí.
Upozornění: Podle velikosti plochy a pří-
stupu k čištěné ploše, použijte příslušnou
sací trysku. Například úzkou sací trysku na
dělená okna, širokou sací trysku na velká
okna.
Namontujte postřikovací láhev a
stírací nástavec a naplňte čisticím
Upozornění: Upozorňujeme nato, že bě-
hem prvního spuštění stříkací hlavy odpad-
ne přepravní pojistka.
Namontujte stírací nástavec
ilustrace
 Odšroubujte postřikovací hlavu z postři-
kovací láhve.
 Na postřikovací hlavu nasaďte postřiko-
vací nástavec.
– 4
CS
prostředkem

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: