Download  Print this page

Kärcher WV 75 Plus Manual Page 128

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Naudoti įrenginiai turi vertingų perdir-
bamų medžiagų ir kenksmingų me-
džiagų, kurios negali patekti į aplinką.
Todėl įrenginį ir jo bateriją draudžiama ša-
linti su buities atliekomis. Atliekas sutvarky-
mui nemokamai galite pateikti grąžinimo ir
surinkimo tarnyboms.
Nurodymai apie sudedamąsias medžia-
gas (REACH)
Aktualią informaciją apie sudedamąsias
dalis rasite adresu:
www.kaercher.com/REACH
Naudojimo instrukcijoje naudojami
simboliai
Pavojus
Žymi gresiantį tiesioginį pavojų, galintį su-
kelti sunkius sužalojimus arba mirtį.
Įspėjimas
Žymi galimą pavojų, galintį sukelti sunkius
sužalojimus arba mirtį.
Atsargiai
Žymi galimą pavojų, galintį sukelti lengvus
sužalojimus arba materialinius nuostolius.
Naudojimo pradžia
Prietaiso aprašymas
Išpakuodami prietaisą patikrinkite, ar ne-
trūksta priedų ir ar nėra pažeidimų. Jei prie-
taisas pažeistas gabenimo metu, praneški-
te apie tai pardavėjui.
 Paveikslėlius rasite 2 psl.
Paveikslas
1 Įkroviklis su kabeliu
2 Įrenginio pagrindas
3 Įkrovimo lizdas
4 Įkrovos lygio / darbo režimo indikatorius
5 Kojelė
6 Rankena
7 Prietaiso jungiklis (ĮJUNGTI/IŠJUNGTI)
8 Išimamas užteršto vandens bakas
9 Užteršto vandens bako kamštis
10 Atskyriklis
11 Atskyriklio atblokavimo įtaisas
12 Antgalis su nubrauktuvu, platus
13 Antgalis su nubrauktuvu, siauras
14 Siurbimo antgalio atblokavimo įtaisas
128
15 Purkštuvas
16 Purkštuvo svirtis
17 Plaunamasis antgalis
18 Plaunamojo antgalio fiksatorius
19 Mikropluošto padas
20 Koncentruotas langų ploviklis
Prietaiso montavimas
Paveikslas
 Užmaukite purškimo antgalį ant atskyri-
klio taip, kad girdėtųsi, kaip jis užsifik-
suoja.
Pastaba: Siurbimo antgalį pasirinkite pagal
valomo ploto dydį ir prieinamumą. Pavyz-
džiui, siaurą siurbimo antgalį naudokite lan-
geliams, o platų – dideliems langams.
Sumontuokite purkštuvą ir
plaunamąjį antgalį ir pripilkite
valomosios priemonės
Pastaba: atkreipkite dėmesį, kad pirmą
kartą įjungus purkštuvą nusileidžia trans-
portavimo apsauga.
Plaunamojo antgalio montavimas
Paveikslas
 Nuo purkštuvo nusukite jo galvą.
 Ant purkštuvo galvos uždėkite plauna-
mąjį antgalį.
 Fiksuojamuoju žiedu pritvirtinkite plau-
namąjį antgalį ant purkštuvo galvos.
Paveikslas
 Ant plaunamojo antgalio įtempkite plau-
namąjį padą ir pritvirtinkite lipnia juosta.
Purkštuvo užpildymas
Paveikslas
 Supilkite kartu patiektą koncentratą (1 x
20 ml) į purkštuvą ir iš lėto užpildykite
purkštuvą švariu vandeniu (iš viso susi-
daro 250 ml valomojo tirpalo).
 Užsukite purkštuvą.
Įkraukite akumuliatorių
Paveikslas
 Įjunkite kartu su prietaisu patiektą įkro-
viklį į įprastą elektros tinklo lizdą.
 Įjunkite maitinimo laido kištuką į lizdą
prietaiso nugarėlėje.
– 4
LT

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: