Download  Print this page

Kärcher WV 75 Plus Manual Page 125

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
 Mazgāšanas uzliku noņemiet no aero-
sola pudelītes un izmazgājiet zem teko-
ša ūdens. Mazgāšanas uzliku var maz-
gāt arī veļas mazgājamā mašīnā līdz
60°C temperatūrā (neizmantojot veļas
mīkstinātāju).
 Ļaujiet iztīrītajam aparātam pirms salik-
šanas nožūt.
 Uzlādēt akumulatoru.
Aparāta uzglabāšana
 Uzglabājiet aparātu stāvus pozīcijā
sausās telpās.
Palīdzība darbības
traucējumu gadījumā
Aerosola pudelīte nesmidzina
 Uzpildīt tīrīšanas līdzekli.
 Bojāts sūkņa mehānisms aerosola pu-
delītē, sazinieties ar tirgotāju.
Aparāts neieslēdzas
Pārbaudiet uzlādes / darba indikatoru:
 Nav signāla jeb ir lēnām mirgojošs sig-
nāls: uzlādējiet akumulatoru.
 Ja signāls mirgo ātri: sazinieties ar tir-
gotāju.
Svītras tīrīšanas laikā
 Notīriet mazgāšanas mēlīti.
 Apgrieziet nolietoto mazgāšanas
mēlīti otrādi:
Izvelciet no silikona izgatavoto mazgā-
šanas mēlīti sāņus uz āru. Samitriniet
silikona mēlīti noapaļojuma vietā ar
ūdeni vai tīrīšanas līdzekli. Iebīdiet sili-
kona mēlīti otrādi atpakaļ turētājā.
 Vajadzības gadījumā mazgāšanas
mēlīti nomainiet:
Ja pēc silikona mēlītes apgriešanas ot-
rādi ir nodilušas abas malas, ir nepie-
ciešama jauna silikona mēlīte.
Nomainiet silikona mēlīti, kā aprakstīts
iepriekš.
 Pārbaudiet, vai tiek pareizi dozēts tīrī-
šanas līdzeklis.
No ventilācijas spraugām iztek
 Iztukšojiet netīrā ūdens tvertni (maks.
100 ml tilpums).
Speciālie piederumi
Logu tīrīšanas līdzekļa koncentrāts
(4 x 20 ml)
Pasūtījuma Nr.:
Mikrošķiedras uzlika (2 gab.)
Pasūtījuma Nr.:
Mazgāšanas mēlīte, plata (2 gab.)
Pasūtījuma Nr.:
Mazgāšanas mēlīte, šaura (2 gab.)
Pasūtījuma Nr.:
Tehniskie dati
Aizsardzība
Netīrā ūdens tvertnes til-
pums
Darbības laiks, ja ir pilnī-
bā uzlādēts akumulators
Akumulatora nominālais
spriegums
Aparāta nominālā jauda
Tukšas akumulatora ba-
terijas uzlādes ilgums
Lādētāja izejas sprie-
gums
Lādētāja izejas strāva
Trokšņu līmenis (EN
60704-2-1)
Svars
Akumulatora tips
Rezervētas tiesības veikt tehniskas iz-
maiņas!
– 6
LV
ūdens
6.295-302.0
2.633-100.0
2.633-005.0
2.633-104.0
IP X4
100
ml
20
min
3,6
V
12
W
2
st.
5,5
V
600
mA
54
dB(A)
0,7
kg
Li-Ion
125

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: