Download  Print this page

Kärcher WV 75 Plus Manual Page 115

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
на производителя и разтворете мръ-
сотията.
 Друг начин на изпълнение както при
„почистване с аерозолна бутилка и
наставка за бърсане", изображение
.
Прекъсване на работа
Фигура
 Изключете уреда и го подпрете на
крачето (позиция за паркиране).
Изпразвайте резервоара по
време на работа
Щом се достигне макс. ниво на запълва-
не (маркировка) на резервоара за мръс-
на вода, изпразнете резервоара.
Фигура
 Изключете уреда.
Фигура
 Освободете закопчалката на резер-
воара за мръсна вода и изпразнете
резервоара.
 Затворете закопчалката на резерво-
ара за мръсна вода.
Приключване на работа /
Почистване на уреда
Фигура
 Изключете уреда.
Фигура
 Първо деблокирайте всмукателната
дюза и я свалете от сепаратора, след
това деблокирайте сепаратора и
също го свалете.
 Почистете сепаратора и всмукател-
ната дюза под течаща вода (не под-
ходящи за миялни машини).
Фигура
Внимание: Основният уред съдържа
електрически конструктивни елемен-
ти, той не трябва да се почиства под
течаща вода!
 Свалете резервоара за мръсна вода,
завъртете закопчалката и извадете.
 Изпразнете резервоара и го изплак-
нете с вода. Затворете отново резер-
воара.
 Извадете калъфа за почистване от
аерозолната бутилка и го измийте
под течаща вода. Калъфът за миене
може да бъде изпран и в перална ма-
шина при до 60°C (без добавка на
омекотител).
 Оставете почистения уред да изсъх-
не преди да го сглобите.
 Заредете батерията.
Съхранение на уреда
 Съхранявайте уреда изправен в сухи
помещения.
Помощ при неизправности
Аерозолната бутилка не пръска
 Долейте почистващ препарат.
 Изпомпващият механизъм в аеро-
золната бутилка е дефектен, свърже-
те се с търговеца.
Уредът не работи
Проверете индикацията за зареждане /
експлоатация:
 Няма сигнал респ. бавно мигащ сиг-
нал: Заредете батерията.
 При бързо мигащ сигнал: Свържете
се с търговеца.
При почистване остават ивичести
 Почистете изсмукващата фаска.
 Обърнете износената изсмукваща
фаска:
Изтеглете изсмукващата фаска от
силикон странично навън. Навлажне-
те силиконовата фаска в зоната на
закръглението с вода или почистващ
препарат. Вкарайте силиконовата
фаска от обратната страна отново в
носача.
 При необходимост сменете из-
смукващата фаска:
Ако след обръщането на силиконо-
вата фаска и двата ръба са износе-
ни, трябва да се постави нова
силиконова фаска. Сменете силико-
новата фаска, както е описано по-горе.
– 6
BG
следи
115

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: