Download  Print this page

Kärcher WV 75 Plus Manual Page 123

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
 Akumulators ir pārbaudīts atbilstoši
svarīgākajiem noteikumiem par starp-
tautiskajiem pārvadājumiem un to drīkst
transportēt / nosūtīt.
Vides aizsardzība
Iepakojuma materiālus ir iespējams
atkārtoti pārstrādāt. Lūdzu, neizme-
tiet iepakojumu kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem, bet gan nogādājiet to vietā,
kur tiek veikta atkritumu otrreizējā pārstrā-
de.
Nolietotās ierīces sastāv no vērtī-
giem, otrreiz pārstrādājamiem mate-
riāliem un vielām, kas nedrīkst nonākt
apkārtējā vidē. Tādēļ aparātu un tajā esošo
akumulatoru nedrīkst izmest sadzīves at-
kritumos. Utilizāciju var veikt bez maksas,
izmantojot jūsu dzīvesvietā pieejamās at-
kritumu nodošanas un savākšanas sistē-
mas.
Informācija par sastāvdaļām (REACH)
Aktuālo informāciju par sastāvdaļām atra-
dīsiet:
www.kaercher.com/REACH
Lietošanas instrukcijā izmantotie
simboli
Bīstami
Norāda uz tiešām draudošām briesmām,
kuras rada smagus ķermeņa ievainojumus
vai izraisa nāvi.
Brīdinājums
Norāda uz iespējami bīstamu situāciju,
kura var radīt smagus ķermeņa ievainoju-
mus vai izraisīt nāvi.
Uzmanību
Norāda uz iespējami bīstamu situāciju,
kura var radīt vieglus ievainojumus vai ma-
teriālos zaudējumus.
Ekspluatācijas sākums
Aparāta apraksts
Izsaiņojot pārbaudiet, vai iesaiņojumā eso-
šais saturs ir pilnīgs un nebojāts. Pārvadā-
šanas laikā radušos bojājumu gadījumā lū-
dzam par to informēt tirgotāju.
 Attēlus skatiet 2. lapā
Attēls
1 Lādētājs ar lādēšanas kabeli
2 Pamataparāts
3 Lādētāja kontaktligzda
4 Uzlādes / darba indikators
5 Kāja
6 Rokturis
7 Aparāta slēdzis (IESL./IZSL.)
8 Netīrā ūdens tvertne, izņemama
9 Noslēgs, netīrā ūdens tvertne
10 Separators
11 Fiksators, separators
12 Uzgalis ar mazgāšanas mēlītēm, plats
13 Uzgalis ar mazgāšanas mēlītēm, šaurs
14 Fiksators, sūkšanas sprausla
15 Aerosola pudelīte
16 Smidzināšanas svira
17 Mazgāšanas uzgalis
18 Mazgāšanas uzgaļa fiksācijas gre-
dzens
19 Mikrošķiedras uzlika
20 Logu tīrīšanas līdzekļa koncentrāts
Aparāta montāža
Attēls
 Uzlieciet sūkšanas sprauslu uz separa-
tora, līdz tā dzirdami nofiksējas.
Norāde: Izmantojiet atbilstošo sūkšanas
sprauslu atkarībā no tīrāmās virsmas platī-
bas un pieejamības. Piemēram, šauro sūk-
šanas sprauslu izmantojiet logu žalūzijām,
bet plato sūkšanas sprauslu - lieliem lo-
giem.
Aerosola pudelītes un mazgāšanas
uzgaļa montāža un tīrīšanas līdzekļa
Norāde: Lūdzu, ievērojiet, ka smidzināša-
nas galviņas pirmajā izmantošanas reizē
nokrīt transportēšanas stiprinājums.
Mazgāšanas uzgaļa montāža
Attēls
 Noskrūvējiet smidzināšanas galviņu no
aerosola pudelītes.
 Uzlieciet mazgāšanas uzgali uz smidzi-
nāšanas galviņas.
 Nofiksējiet mazgāšanas uzgali un smi-
dzināšanas galviņu ar fiksācijas gre-
dzenu.
– 4
LV
uzpildīšana
123

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: