Download  Print this page

Kärcher WV 75 Plus Manual Page 98

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
 Nabíjačku používajte a skladujte len v
suchých priestoroch, okolitá teplota 5 -
40° C.
 Nikdy sa nedotýkajte sieťovej zástrčky
vlhkými rukami.
Pokyny pre prepravu
 Batéria je preskúšaná podľa prísluš-
ných predpisov pre medzinárodnú pre-
pravu a smie sa prepravovať alebo odo-
slať.
Ochrana životného prostredia
Obalové materiály sú recyklovateľné.
Obalové materiály láskavo nevyha-
dzujte do komunálneho odpadu, ale odo-
vzdajte ich do zberne druhotných surovín.
Staré prístroje obsahujú materiály a
látky, ktoré sa nesmú dostať do život-
ného prostredia. Prístroj a akumulá-
tory, ktoré sa v ňom nachádzajú, sa nemô-
žu likvidovať spolu s domovým odpadom.
Likvidácia sa môže vykonať bezplatne
prostredníctvom miestnych vratných miest
alebo zberných miest starých prístrojov.
Pokyny k zloženiu (REACH)
Aktuálne informácie o zložení nájdete na:
www.kaercher.com/REACH
Symboly v návode na obsluhu
Nebezpečenstvo
Pri bezprostredne hroziacom nebezpečen-
stve, ktoré spôsobí vážne zranenia alebo
smrť.
Pozor
V prípade nebezpečnej situácie by mohla
viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.
Pozor
V prípade možnej nebezpečnej situácie by
mohla viesť k ľahkým zraneniam alebo vec-
ným škodám.
Uvedenie do prevádzky
Popis prístroja
Pri vybalení skontrolujte, či z obsahu obalu
nechýba príslušenstvo alebo či obsah nie
je poškodený. Akékoľvek poškodenia po-
čas prepravy láskavo oznámte predajcovi.
98
 Ilustrácie – pozri na strane 2
Obrázok
1 Nabíjačka s nabíjacím káblom
2 Základný prístroj
3 Nabíjacia objímka
4 Ukazovateľ nabitia / prevádzky
5 Noha stojana
6 Rukovät'
7 Vypínač zariadenia (ZAP/VYP)
8 Nádrž na znečistenú vodu, odoberateľ-
9 Uzáver, nádrž na znečistenú vodu
10 Odlučovač
11 Odblokovanie, odlučovač
12 Nadstavec s odťahovacími čeľusťami,
široký
13 Nadstavec s odťahovacími čeľusťami,
úzky
14 Odblokovanie, sacia dýza
15 Striekacia fľaša
16 Páčka striekania
17 Umývacia násada
18 Upevňovací krúžok pre umývací nad-
stavec
19 Utierka z mikrovlákien
20 Koncentrát na čistenie okien
Montáž zariadenia
Obrázok
 Nasúpvajte saciu dýzu na odlučovač,
kým hlasne nezaklapne.
Upozornenie: Použite vždy podľa veľkosti
a prístupnosti čistenej plochy príslušnú sa-
ciu dýzu. Napríklad úzku saciu dýzu na
okná s priečkami, širokú saciu dýzu na
veľké okná.
Zmontujte striekaciu fľašu s
umývacím nadstavcom a naplňte ju
čistiacim prostriedkom
Upozornenie: Dávajte pozor, že pri prvom
stlačení rozstrekovacej hlavy vypadne tran-
sportná poistka.
Montáž umývacej násady
Obrázok
 Zo striekacej fľaše odskrutkujte strieka-
ciu hlavu.
 Umývaciu násadu nasaďte na strieka-
ciu hlavu.
– 4
SK

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: