Download  Print this page

Kärcher WV 75 Plus Manual Page 97

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Obsah
Používanie výrobku v súlade s
jeho určením . . . . . . . . . . . . . . SK . . .3
Bezpečnostné pokyny . . . . . . . SK . . .3
Uvedenie do prevádzky . . . . . . SK . . .4
Ukončenie práce / vyčistenie
zariadenia. . . . . . . . . . . . . . . . . SK . . .5
Pomoc pri poruchách . . . . . . . . SK . . .6
Špeciálne príslušenstvo . . . . . . SK . . .6
Technické údaje . . . . . . . . . . . . SK . . .6
Likvidácia starého prístroja a
batérií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SK . . .7
Vážený zákazník,
Pred prvým použitím vášho za-
riadenia si prečítajte tento pô-
vodný návod na použitie, konajte podľa
neho a uschovajte ho pre neskoršie použi-
tie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia.
Používanie výrobku v súlade
s jeho určením
Tento prístroj napájaný batériou použí-
vajte výlučne na súkromné účely použi-
tia, načistenie vlhkého, hladkého povr-
chu, ako sú okná, zrkadlá a obkladačky.
Nesmie sa vysávať žiadny prach.
Prístroj nie je vhodný na vysávanie väč-
šieho množstva tekutín z vodorovného
povrchu, napr. z prevráteného pohára
na pitie (max. 25 ml).
Tento prístroj používajte len v spojení s
pôvodnými prostriedkami na čistenie
okien (žiadny lieh, žiadny penový čis-
tič).
Odporúčame: Koncentrát na čistenie
okien od spoločnosti KÄRCHER (pozri
kapitola „Špeciálne príslušenstvo").
Každé použitie prekračujúce daný rozsah,
platí ako použitie nezodpovedajúce stano-
venému určeniu. Za škody z toho vyplýva-
júce výrobca neručí; riziko nesie samotný
užívateľ.
Bezpečnostné pokyny
 Tento prístroj nie je určený nato, aby ho
používali osoby s obmedzenými fyzic-
kými, senzorickými alebo duševnými
schopnosťami alebo nedostatkom skú-
seností a/alebo nedostatočnými vedo-
mosťami, môžu ho použiť iba v tom prí-
pade, ak sú kvôli vlastnej bezpečnosti
pod dozorom spoľahlivej osoby alebo
od nej dostali pokyny, ako sa má prí-
stroj používať a pochopili nebezpečen-
stvá vychádzajúce z prístroja.
 Deti môžu používať prístroj iba vtedy,
ak sú staršie než 8 rokov a ak sú kvôli
vlastnej bezpečnosti pod dozorom spo-
ľahlivej osoby, alebo od nej dostali po-
kyny, ako sa má prístroj používať, a po-
chopili nebezpečenstvá vychádzajúce z
prístroja.
 Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
 Deti by mali byť pod dozorom, aby sa
zabezpečilo, že sa s prístrojom nebudú
hrať.
 Deti nemôžu vykonávať čistenie a uží-
vateľskú údržbu bez dohľadu dospelej
osoby.
 Do vetracej drážky nestrkajte žiadne
predmety.
 Nestriekajte do očí.
 Nestriekajte priamo na prevádzkový
prostriedok, ktorý obsahuje elektrické
konštrukčné diely, ako je napr. vnútorný
priestor pecí.
 Pred použitím na citlivom (vysoko lesk-
lý) povrchu preskúšajte utierku z mikro-
vlákien na neviditeľnom mieste.
Pokyny k batérii
 Nebezpečie vzniku skratu! Do nabíja-
cej objímky nestrkajte žiadne vodivé
predmety (napr. skrutkovač alebo po-
dobne).
 Nabíjanie batérie je povolené len v pri-
loženej originálnej nabíjačke alebo v
nabíjačkách schválených spoločnosťou
KÄRCHER.
Pokyny pre nabíjačku
 Pri viditeľnom poškodení nabíjačky s
nabíjacím káblom ju neodkladne vy-
meňte za originálny diel.
– 3
SK
97

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: