Download  Print this page

Kärcher WV 75 Plus Manual Page 62

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
İçindekiler
Kurallara uygun kullanım . . . . . TR . . .3
Güvenlik uyarıları . . . . . . . . . . . TR . . .3
İşletime alma . . . . . . . . . . . . . . TR . . .4
Çalışmanın tamamlanması / ci-
hazın temizlenmesi . . . . . . . . . TR . . .5
Arızalarda yardım. . . . . . . . . . . TR . . .6
Özel aksesuar . . . . . . . . . . . . . TR . . .6
Teknik Bilgiler . . . . . . . . . . . . . . TR . . .6
Eski cihaz ve akünün tasfiye
edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR . . .6
Sayın müşterimiz,
Cihazın ilk kullanımından önce
bu orijinal kullanma kılavuzunu
okuyun, bu kılavuza göre davranın ve daha
sonra kullanım veya cihazın sonraki sahip-
lerine vermek için bu kılavuzu saklayın.
Kurallara uygun kullanım
Aküyle çalışan bu cihazı sadece özel
kullanım amacıyla, pencere, ayna ya da
fayans gibi nemli, kaygan yüzeylerin te-
mizlenmesi için kullanın. Toz emilme-
melidir.
Cihaz, Örn; düşen bir su bardağında
(maksimum 25 ml) olduğu gibi yatay yü-
zeylerden büyük miktarda sıvı emilmesi
için uygun değildir.
Bu cihazı sadece klasik cam temizleme
maddeleri ile bağlantılı olarak kullanın
(ispirto, köpüklü temizleyici kullanma-
yın)
Önerimiz: KÄRCHER cam temizleyici
konsantresi (Bkz. "Özel aksesuar" bölü-
mü).
Bunun dışındaki her türlü kullanım, amacı-
na uygun olmayan kullanım olarak geçerli-
dir. Bu nedenle ortaya çıkan hasarlar için
üretici hiçbir sorumluluk üstlenmez; bu ko-
nudaki riski tek başına kullanıcı üstlenir.
Güvenlik uyarıları
 Bu cihaz, güvenlikten sorumlu bir kişi-
nin gözetimi altında veya cihazın nasıl
kullanılması gerektiği konusunda ve bu
kullanım neticesinde ortaya çıkan tehli-
62
keler hakkında talimatlar almış olmayan
kısıtlı fiziksel, duyusal ya da ruhsal ye-
teneklere sahip, deneyimi ve/veya bilgi-
si az olan kişiler tarafından kullanım için
üretilmemiştir.
 Çocuklar, sadece 8 yaşın üstünde ol-
maları ve güvenliklerinden sorumlu bir
kişinin gözetimi altındayken veya ciha-
zın nasıl kullanılacağına ve cihazın kul-
lanımı neticesinde ortaya çıkan tehlike-
lere dair talimatlar almış olmaları duru-
munda cihazı kullanmalıdır.
 Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
 Cihazla oynamamalarını sağlamak için
çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
 Çocuklar gözetim olmadan temizlik ve
kullanıcı bakımı yapmamalıdır.
 Havalandırma kızağına hiçbir cisim
sokmayın.
 Gözlere püskürtmeyin.
 Elektrikli yapı parçaları içeren işletme
maddelerine doğru püskürtme yapma-
yın, Örn; fırınların içi.
 Hassas (yüksek parlaklıkta) yüzeylerde
kullanmadan önce, mikro elyaflı silme
pedini görülmez bir yerde test edin.
Akü hakkında açıklama
 Kısa devre tehlikesi! Şarj fişine iletken
cisimler (Örn; tornavida ya da benzeri)
sokmayın.
 Sadece birlikte teslim edilen orijinal şarj
cihazı ya da KÄRCHER tarafından
onaylanmış şarj cihazlarıyla akülerin
şarj edilmesine izin verilmiştir.
Şarj cihazına yönelik uyarılar
 Görülür bir hasar olması durumunda,
şarj cihazını şarj kablosu ile birlikte za-
man kaybetmeden bir orijinal parçayla
değiştirin.
 Şarj cihazını sadece kuru mekanlarda
kullanın ve depolayın, çevre sıcaklığı 5
- 40° C.
 Elektrik fişini kesinlikle ıslak elle tutma-
yın.
Taşıma uyarıları
 Akü, uluslararası taşımaya yönelik ge-
çerli talimatlara uygun olarak test edil-
miştir ve taşınabilir / gönderilebilir.
– 3
TR

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 75 Plus

This manual is also suitable for:

Wv 50Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: