Download Print this page

Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual page 173

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
4
Asetusten mukauttaminen kotikäyttöä varten
Legionellan estotoiminnon selitys
• Asentajan asettaman Käynnistysaika-arvon mukaisena aikana järjestelmän
hyödyllisen lämmön virtaus käännetään lämmittämään LV-säiliössä olevaa
vettä.
• Kun säiliössä olevan veden lämpötila ylittää asentajan asettaman LV lämpötila
-arvon (yli 65 °C), ensiöpiirin vettä ei enää ohjata LV-säiliön lämmittämiseen.
• Kun LE-tila on toiminnassa, lämmintä vettä ei ohjata lämmitys-/jäähdytyspiiriin.
• Maks.lämpötilan kesto toimii yleensä heti LE-tilan käytön jälkeen. Asentaja
asettaa tämän ominaisuuden keston, ja sen toiminnan aikana säiliön veden
lämpötilaa tarkkaillaan.
• Jos säiliössä olevan veden lämpötila laskee LE-uudelleenkäynnistyslämpötilaan,
LE-tila käynnistyy uudelleen ja veden ensiövirtaus lämmönlähteistä ohjautuu LV-
säiliöön lämpötilan nostamista varten. Kun Maks. lämpötilan kesto -asetuksen
määritetty aika on kulunut, LE-tila ei käynnisty uudelleen, ennen kuin asentajan
asettama aika on kulunut.
• Asentajan vastuulla on varmistaa, että legionellan estoasetukset noudattavat
paikallisia ja kansallisia ohjeita.
Huomaa, että LE käyttää apuna sähkölämmittimiä (jos on) täydentämään
lämpöpumpun energiapanosta. Veden lämmittäminen pitkiä aikoja ei ole
tehokasta ja nostaa käyttökustannuksia. Asentajan on harkittava huolellisesti
legionellan estokäsittelyn tarvetta kuitenkaan tuhlaamatta energiaa
lämmittämällä varaajassa olevaa vettä liian pitkiä aikoja. Käyttäjän tulee
ymmärtää tämän ominaisuuden tärkeys.
NOUDATA AINA MAASI PAIKALLISIA JA KANSALLISIA LEGIONELLAN
ESTOA KOSKEVIA OHJEITA.
Pakotettu LV
Pakotettu LV -toiminto pakottaa järjestelmän toimimaan LV-tilassa.
Normaalitoiminnassa LV-säiliön vesi lämmitetään joko asetuslämpötilaan tai LV-
maksimiaikaan sen mukaan, kumpi täyttyy ensin. Jos lämmintä vettä kuitenkin
tarvitaan paljon, Pakotettu LV -toiminnon avulla voidaan estää järjestelmää
siirtymästä normaalisti lämmitykseen/jäähdytykseen ja jatkaa LV-säiliön
lämmitystä.
Pakotettu LV-käyttö aktivoidaan painamalla Vaihtoehto-näytössä F ja Takaisin.
LV-toimenpiteen jälkeen järjestelmä palaa automaattisesti normaaliin toimintaan.
Voit peruuttaa pakotetun LV-käytön pitämällä painiketta F painettuna Vaihtoehto-
näytössä.
Lämmitys/jäähdytys
Lämmitys-/jäähdytysvalikoissa säädetään asennuksen mukaan patterin,
puhaltimen tai lattialämmityksen/-jäähdytyksen avulla tapahtuvaa lämmitystä/
jäähdytystä.
Lämmitystiloja on 3
Huonelämpötila (automaattinen sopeutuminen) (
Virtauslämpö (
)
Lämpökäyrä (
)
Jäähdytysvirtaus (
)
<Huonelämpötila (automaattinen sopeutuminen) -tila>
Tämä tila on kuvattu tarkemmin osiossa "Säätimien yleiskuvaus".
<Virtauslämpö-tila>
Asentaja asettaa lämmityspiiriin virtaavan veden lämpötilan lämmitys-/
jäähdytysjärjestelmän rakenteen ja asiakkaan toivomusten mukaisesti.
Lämpökäyrän selitys
Myöhään keväällä ja kesäisin lämmitystarve yleensä laskee. Jotta lämpöpumppu
ei tuottaisi liian korkeita virtauslämpötiloja ensiöpiiriin, lämpökäyrätilan avulla
voidaan maksimoida tehokkuus ja vähentää käyttökuluja.
Lämpökäyrällä rajoitetaan ensiölämmityspiirin virtauslämpötilaa ulkolämpötilan
mukaan. FTC4 varmistaa sekä ulkolämpötila-anturin että ensiöpiirin tuoton
lämpötila-anturin tietojen avulla, että lämpöpumppu ei tuota liian korkeita
virtauslämpötiloja, jos sääolosuhteet eivät vaadi sitä.
Asentaja asettaa käyrän parametrit paikallisten olosuhteiden ja asunnossa
käytettävän lämmitysjärjestelmän tyypin mukaan. Näitä asetuksia ei yleensä ole
tarpeen muuttaa. Jos kuitenkin huomaat, että kohtuullisen käyttöjakson aikana
lämmitys ei lämmitä asuntoa tai lämmittää sitä liikaa, ota yhteys asentajaan, jotta
hän voi tarkistaa, onko järjestelmässä ongelmia, ja tarvittaessa päivittää nämä
asetukset.
)
LV-säiliön lämpöt.
Pysäytä
Lopetuslämpöt.
Legionella
LV lämpötila
Uudelleenkäynn.
lämpöt.
Huoneen
lämmitys/
Alku
LE-tila
jäähdytys
Maks.lämpötilan kesto
(LE-tila: legionellan estotoiminto)
Pysäytä
Käynnistä
uudelleen
Tila
LE-tila
valmis
Aika
2

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB