Download Print this page

Sikkerhetsforanstaltninger; Avhending Av Enheten - Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
1

Sikkerhetsforanstaltninger

► Det er viktig å lese sikkerhetsforanstaltningene før denne enheten betjenes.
► Følgende sikkerhetspunkter er gitt for å unngå å skade deg selv og skade enheten, så vennligst følg dem.
Brukes i denne håndboken
ADVARSEL:
Forholdsreglene under denne overskriften skal følges for å
unngå personskade eller død hos brukeren.
Følg anvisningene i denne håndboken samt lokale forskrifter når enheten brukes.
Enheten skal IKKE installeres eller repareres av brukeren. Hvis den installeres feil, kan det oppstå lekkasje, elektrisk støt og brann.
ALDRI blokker utløp fra nødventiler.
Ikke bruk enheten hvis ikke nødventilene og termostatbryterne fungerer. Ta kontakt med installatøren hvis du er i tvil.
Ikke stå på eller len deg mot enheten.
Ikke sett gjenstander oppå eller under enheten, og vær oppmerksom på plasskravene rundt enheten når gjenstander plasseres ved siden av den.
Ikke rør enheten eller kontrolleren med våte hender, da dette kan føre til elektrisk støt.
Ikke fjern panelene på enheten eller prøv å tvinge gjenstander inn i kabinettet til enheten.
Ikke ta på rør som stikker ut, da disse kan være svært varme og forårsake brannskader.
Hvis enheten begynner å vibrere eller lage unormal støy, må bruken av enheten opphøre, den må isoleres fra strømforsyningen og installatøren må
kontaktes.
Hvis enheten begynner å lukte brent, må bruken av enheten opphøre, den må isoleres fra strømforsyningen og installatøren må kontaktes.
Hvis utslipp av vann er synlig gjennom avløpsrøret, må bruken av enheten opphøre, den må isoleres fra strømforsyningen og installatøren må kontaktes.
Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inklusive barn) med reduserte fysiske, sansemessige eller mentale funksjoner, eller manglende
erfaring og kunnskap, med mindre de har tilsyn eller har blitt opplært i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Barn må holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
Hvis det lekker kuldemedium, må bruken av enheten opphøre, rommet må ventileres grundig og installatøren må kontaktes.
Hvis strømkabelen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, dennes servicerepresentant eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.
Ikke plasser beholdere med væske oppå enheten. Dersom disse lekker eller søles, kan enheten bli skadet eller det kan oppstå brann.
Under installasjon eller flytting, eller ved utføring av service på sylinderenheten og hydroboksen, må kun det spesifiserte kuldemediet (R410A) brukes til
å lade kuldemedielinjene. Ikke bland med noe annet kuldemedium og ikke la luft være igjen i linjene. Dersom luft blandes med kuldemediet, kan det føre
til unormalt høyt trykk i kuldemedielinjen, som igjen kan resultere i en eksplosjon eller andre farlige situasjoner.
Bruken av noe annet kuldemedium enn det som er spesifisert for systemet, vil forårsake mekanisk feil, systemfeil eller maskinskade på enheten. I verste
fall kan dette gjøre det svært vanskelig å opprettholde produktsikkerheten.
For å unngå at varmestrålerne skades av unormalt varmt vann i varmemodus, setter du målet for strømningstemperatur til minst 2 ºC under maksimalt
tillatt temperatur for alle varmestrålerne. For Sone 2 setter du målet for strømningstemperatur til minst 5 ºC under maksimalt tillatt temperatur for alle
varmestrålerne i Sone 2-kretsen.
Ikke bruk skarpe gjenstander til å trykke inn knapper på hovedkontrolleren, da dette vil skade knappene.
Dersom strømmen til enheten skal være av i en lengre periode, bør vannet tappes ut.
Ikke sett en beholder e.l. som er fylt med vann, på toppanelet.

Avhending av enheten

Dette symbolmerket er kun for EU-land.
Dette symbolmerket er i henhold til direktiv 2002/96/EC,
artikkel 10, Informasjon for brukere, og tillegg IV, og/eller
direktiv 2006/66/EC, artikkel 20, Informasjon for sluttbrukere,
og tillegg II.
Dine varmesystemprodukter fra Mitsubishi Electric er fremstilt av
kvalitetsmaterialer og komponenter som kan resirkuleres og/eller
gjenbrukes. Symbolet i figur 1.1 betyr at elektrisk og elektronisk
<Figur .>
utstyr, batterier og akkumulatorer ved slutten av sin brukslevetid
skal avhendes separat fra husholdningsavfallet.
Hvis et kjemisk symbol er trykt under symbolet (figur 1.1),
betyr dette kjemiske symbolet at batteriet eller akkumulatoren
inneholder en viss konsentrasjon av et tungmetall. Dette indikeres
som følger:
Hg: kvikksølv (0,0005 %), Cd: (kadmium (0,002 %), Pb: bly (0,004 %)
FORSIKTIG:
Forholdsreglene under denne overskriften skal følges for å
unngå skade på enheten.
ADVARSEL
FORSIKTIG
I EU finnes egne innsamlingssystemer for brukt elektrisk og elektronisk utstyr,
batterier og akkumulatorer.
Vennligst avhend dette utstyret, batteriene og akkumulatorene på riktig måte hos
ditt lokale avfallsinnsamlings-/resirkuleringssenter.
Ta kontakt med din lokale representant for Mitsubishi Electric angående
landsspesifikk informasjon om avhending.
Hjelp oss med å bevare miljøet vi lever i.
2

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB