Download Print this page

Tilpasse Innstillinger For Hjemmet; Hovedkontroller - Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
4

Tilpasse innstillinger for hjemmet

Når du skal endre innstillingene på varme/kjøling-systemet, bruker du hovedkon-
trolleren på frontpanelet på sylinderenheten eller hydroboksen. Nedenfor er en
veiledning for å vise hovedinnstillingene. Hvis du trenger mer informasjon, venn-
ligst ta kontakt med installatøren eller din lokale Mitsubishi Electric-forhandler.
Kjølemodus er kun tilgjengelig for ERS-serien. Kjølemodus er imidlertid ikke tilgjen-
gelig når innendørsenheten er koblet til PUHZ-FRP.
F1
F2
B
C
12
15
10
9
8
7
F3
F4
D
14
11
1
2
3
6

Hovedkontroller

<Hovedkontrollerens deler>
Bokstav Navn
A
Skjerm
B
Meny
C
Tilbake
D
Bekreft
E
Strøm/Ferie
A
F-4
Funksjonstaster Brukes til å bla i menyen og justere innstillinger.
*1
Når systemet er slått av eller strømforsyningen er frakoblet, vil
sylinderenhetens beskyttelsesfunksjoner (f.eks. frysefunksjon) IKKE være
i drift. Vær oppmerksom på at når disse sikkerhetsfunksjonene ikke er
aktiverte, kan sylinderenheten potensielt bli utsatt for skade.
E
<Ikoner på hovedskjermbildet>
Icon

Legionella-
beskyttelse
2
Varmepumpe
3
Elektrisk
element
4
Mål-
temperatur
5
VALGFRI
6
+
7
-
13
8
Z
Informasjon
4
9
Romoppvar-
mingsmodus
(kjøling)
0
Varmtvannsmodus Normal- eller Eco-modus

Feriefunksjon
2
5
3
Gjeldende
temperatur
4
5
Funksjon
Skjerm hvor all informasjon vises.
Tilgang til systeminnstillinger for innledende oppsett
og endringer.
Gå tilbake til forrige meny.
Brukes til å velge eller lagre. (Enter-tast)
Dersom systemet er slått av, vil det slås på med
ett trykk. Et nytt trykk mens systemet er slått på, vil
aktivere "Feriefunksjon". Å holde knappen nede i 3
sek. vil slå av systemet. (*1)
Funksjonen avgjøres av menyskjermbildet som
vises på skjerm A.
Description
Når dette ikonet vises, er "Modus for
legionellabeskyttelse" aktivert.
"Varmepumpe" er i drift.
Avising.
Nødoppvarming.
Når dette ikonet vises, er "elektriske element"
(elektrisk varmer eller varmekolbe) i bruk.
Måltemperatur for strømning
Mål for romtemperatur
Varmekurve
Et trykk på funksjonsknappen under dette ikonet vil
hente frem hurtigvisningsmenyen.
Sett opp ønsket temperatur.
Sett ned ønsket temperatur.
Z2
Et trykk på funksjonsknappen under dette ikonet vil
veksle mellom sone  og sone 2.
Et trykk på funksjonsknappen under dette ikonet vil
hente frem informasjonsskjermbildet.
Varmemodus
Sone eller Sone2
Kjølemodus
Når dette ikonet vises, er "Feriefunksjon" aktivert.
TIMER
FORBUDT
VENTER
STOPP
ARBEIDER
Gjeldende romtemperatur
Gjeldende vanntemperatur i
varmtvannsbereder
Menyknappen er låst, eller veksling av driftsmodus
mellom varmtvann- og varmeoperasjoner er
deaktivert i skjermbildet "Alternativer".
SD-minnekort (IKKE for brukeren) er satt inn.
8

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB