Introduktion; Systemöversikt; Hur Värmepumpen Fungerar - Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
2

Introduktion

Syftet med denna användarmanual är att informera användare hur deras
luftvärmepumpsystem fungerar, hur man använder systemet mest effektivt och
hur man ändrar inställningarna på huvudkontrollen.
Systemöversikt
Mitsubishi Electric luft/vatten-värmepumpsystem består av följande delar;
utomhusvärmepumpenhet och inomhuscylindertank eller hydrobox som innefattar
huvudkontrollen.
Hur värmepumpen fungerar
Rumsuppvärmning och varmvatten
Värmepumpar tar elektrisk energi och låggraderad värmeenergi från
utomhusluften för att värma köldmedium som i sin tur värmer vatten som används
som vatten för vardagligt bruk och till rumsuppvärmning. Värmepumpens
verkningsgrad kallas COP (Coefficient of Performance) eller värmefaktor och är
värmen som levereras i förhållande till förbrukad ström. Värmepumpen fungerar
mest effektivt vid generering av låga framledningstemperaturer.
En värmepump fungerar nästan på motsatt sätt som ett kylskåp. Processen
kallas ångkompressionscykel och här följer en mer detaljerad förklaring.
Förnybar lågtemperaturs-värme-
energi tagen från omgivningen
2 kW
Ingång för
el-energi
1 kW
3
Denna apparat är inte ämnad att användas av personer (inklusive barn) med
fysiska, sensoriska eller mentala förhinder, eller med otillräcklig erfarenhet eller
kunskap, om de inte är försedda med övervakning eller instruktioner angående
användandet av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
Barn skall övervakas så att de inte leker med apparaten.
Denna användarmanual bör förvaras ihop med enheten eller på en åtkomlig
plats för framtida referens.
Den första fasen börjar med att köldmediet är kallt och har lågt tryck.
. Köldmediet i kretsen komprimeras när det passerar genom kompressorn. Det
2. Den varma köldmediegasen kondenseras därefter när den passerar genom
Värmeenergiutsändning
3. Det har nu som kall vätska fortfarande högt tryck. För att minska trycket
3 kW
4. I cykelns sista fas passerar köldmediet in i förångaren och förångas. Det
Det är endast köldmediet som går igenom den här cykeln; vattnet värms
när det passerar genom plattvärmeväxlaren. Värmeenergin från köldmediet
passerar genom plattvärmeväxlaren till det kallare vattnet som ökar i temperatur.
Det uppvärmda vattnet går in i primärkretsen och cirkuleras och används till
rumsuppvärmningssystemet och värmer indirekt innehållet i varmvattentanken
(om en sådan finns).
Schema över enhetscylindersystem
2. Kondensor
(Plattvärmeväxlare)
3. Expansionsventil
4. Förångare
Utomhusenhetsluftvärmeväxlare
förvandlas till en varm högtrycksatt gas. Temperaturen stiger också normalt till
60°C.
ena sidan av en plattvärmeväxlare. Värme från köldmediegasen överförs
till den kallare sidan (vattensidan) av värmeväxlaren. När temperaturen på
köldmediet sjunker övergår det från gasform till vätskeform.
passerar vätskan genom en expansionsventil. Trycket sjunker men köldmediet
förblir en kall vätska.
är nu som en del av den fria värmeenergin i utomhusluften absorberas av
köldmediet.
. Kompressor

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB