Download Print this page

Säkerhetsåtgärder; Avyttring Av Enheten - Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
1
Säkerhetsåtgärder
►Innanenhetentasibrukärdetviktigtattmanläsersäkerhetsåtgärderna.
►Följandesäkerhetspunktertillhandahållsförattförhindrapersonskadorochskadorpåenheten,såhållredapådem.
Använt i den här manualen
VARNING:
Försiktighetsåtgärder som listas under den här titeln bör
observeras för att på så sätt undvika personskada eller död.
Följ instruktionerna i den här manualen samt lokala regelverk när enheten används.
Enheten bör INTE installeras eller utföras underhåll på av användaren. Om den är installerad på fel sätt kan det resultera i vattenläckage, elchock och brand.
Blockera ALDRIG avtappning från nödfallsventiler.
låt inte enheten vara i funktion utan att nödfallsventiler och termostatfrånkopplingar fungerar. Kontakta din installatör om du inte är säker.
Stå inte på eller luta dig mot enheten.
Placera inte objekt ovanpå eller under enheten och ta hänsyn till kraven på underhållsutrymme när du placerar objekt bredvid enheten.
Rör inte enheten eller kontrollen med våta händer då det kan resultera i elchock.
Ta inte bort enhetens paneler eller försök att tvinga in objekt inuti enhetens hölje.
Rör inte de utskjutande ledningssystem då det kan vara mycket varmt och kan orsaka brännskador på kroppen.
Om enheten skulle börja skaka eller ge ifrån sig onormala ljud, stäng av den, isolera den från strömförsörjningen och kontakta installatören.
Om enheten skulle börja lukta bränt, stäng av den, isolera den från strömförsörjningen och kontakta installatören.
Skulle vatten börja synligt tappas av genom spillvattenröret, stäng av enheten, isolera den från strömförsörjningen och kontakta installatören.
Den här apparaten är inte tänkt att användas av personer (inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande
erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas av eller har fått instruktioner av en person som ansvarar för deras säkerhet om hur enheten används.
Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
Vid en köldmedieläcka, stäng av enheten, vädra rummet ordentligt och kontakta installatören.
 O mströmförsörjningskabelnskadasmåstedenersättasavtillverkaren,dessserviceagentelleravannanliknandekvalificeradpersonförattundvika
fara.
Placera inte vätskefyllda behållare ovanpå enheten. Om de läcker eller spiller kan enheten skadas och det kan resultera i brand.
Vidinstallation,omplacering,ellerserviceavcylindertankenochhydroboxen,skaendastdetspecificeradeköldmediet(R410A)användastillattfylla
köldmedieledningarna.Blandaintemedannatköldmediumochlåtinteluftfinnaskvariledningarna.Omluftblandasmedköldmedietkandetorsaka
onormalt högt tryck i köldmedieledningen, vilket kan resultera i en explosion och andra faror.
Användningavnågotannatköldmediumändetspecificeradeförsystemetkommerattorsakamekaniskafelellertekniskasystemfelellerattenheten
helt slutar fungera. I värsta fall kan detta leda till allvarliga brister när det gäller produktens säkerhet.
I värmeläget ska du, för att undvika att värmeavgivarna skadas av väldigt varmt vatten, ställa in målframledingstemperaturen till minst 2ºC under
den maximala tillåtna temperaturen för alla värmeavgivare. För Zon2, ställ in målframledningstemperaturen till minst 5ºC under den maximala tillåtna
framledningstemperaturen för alla värmeavgivare i Zon2-kretsen.
Använd inte vassa objekt för att trycka på knapparna på huvudkontrollen eftersom det kommer att skada knapparna.
Om strömmen till enheten ska vara avstängd under en lång tid bör vattnet dräneras bort.
Placera inte vattenfyllda behållare o.s.v. på toppanelen.

Avyttring av Enheten

Denna symbol gäller endast EU-länder.
Denna symbol är i överensstämmelse med Informationen i
direktiv2002/96/EC-artikel10föranvändareochAnnexIV,
och/ellermedInformationenidirektiv2006/66/ECArtikel20
för slutanvändare och Annex II.
Dina Mitsubishi Electric-uppvärmningsprodukter är tillverkade
med högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas
och/eller återanvändas. Symbolen i Bild . innebär att elektrisk
<Bild .>
och elektronisk utrustning, batterier och ackumulatorer, efter
fullgjord förbrukning, ska avyttras avskilt från ditt hushållsavfall.
Om en kemisk symbol är tryckt nedanför symbolen (Bild .),
betyder denna kemiska symbol att batteriet eller ackumulatorn
innehåller en tung metall i en viss koncentration. Detta indikeras
enligt följande:
Hg: kvicksilver (0,0005%), Cd: (kadmium (0,002%), Pb: bly (0,004%)
FÖRSIKTIGHET:
Försiktighetsåtgärder som listas under den här titeln bör
observeras för att på så sätt undvika att enheten skadas.
VARNING
FÖRSIKTIGHET
Inom EU finns separata uppsamlingssystem för använda elektriska och
elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer.
Var god avyttra denna utrustning, batterierna och ackumulatorerna korrekt vid din
lokala avfallsuppsamlings-/återvinningscentral.
Kontakta din lokala Mitsubishi Electric-återförsäljare för de detaljer som
gäller i ditt land gällande avyttringen.
Vi ber dig hjälpa oss bevara miljön vi lever i.
2

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB

  Related Manuals for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB