Download Print this page

Service Och Underhåll; Felsökning; Underhåll - Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB Operation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
5
Service och underhåll
Felsökning
Följande tabell ska användas som guide vid möjliga problem. Den är inte fullständig och alla problem bör undersökas av installatören eller en annan kompetent person.
Användare bör inte försöka att reparera systemet själva.
Vid inget tillfälle bör systemet vara igång med förbikopplade eller igensatta säkerhetsanordningar.
Felsymptom
Kallt vatten i kranen
(system med varmvattentank)
Värmesystemet når inte den
inställda temperaturen.
Avkylningssystemet kyler inte ner
till inställd temperatur. (ENDAST
för ERSC-modeller)
Efter varmvattendrift stiger
rumstemperaturen lite.
Värmeavgivare är
inte i varmvattenläge.
(Rumstemperaturen stiger.)
Schemafunktionen hindrar
systemet från att köras men
utomhusenheten körs.
Pumpen körs utan anledning
under en kort tidsperiod.
Det hörs ett mekaniskt ljud från
cylindertanken
Högljutt ledningssystem
Vatten tappas av från en av
säkerhetsventilerna
Små mängder vatten droppar från
en av säkerhetsventilerna.
En felkod visar sig på
huvudkontrollens bildskärm.
<Strömavbrott>
Alla inställningar sparas under en vecka utan ström; efter en vecka sparas ENDAST datum/tid.
Underhåll
Underhåll i cylindertanken och hydroboxen bör utföras årligen och endast av en kompetent person. Användare bör inte försöka utföra service eller byta ut delar i
cylindertanken eller hydroboxen själva. Om den här instruktionen inte följs kan det resultera i att användaren skadas, enheten skadas och att produktens garanti blir ogiltig.
Utöver årlig service är det nödvändigt att byta ut eller undersöka vissa delar efter en viss period av systemdrift. Se tabellerna nedan för detaljerade instruktioner. Utbyte och
undersökning av delar ska alltid utföras av en behörig person med rätt utbildning och kompetens.
Delar som måste bytas ut med jämna mellanrum
Delar
Byt ut efter
Trycksäkerhetsventil (TSV)
Luftventil (Auto/Manuell)
Dräneringskran (primärkrets)
6 år
Böjbar slang
Manometer
Inloppskontrollgrupp (IKG)*
*
TILLVALSDELAR för Storbritannien
5
Möjlig orsak
Schemalagd kontroll av.
Allt varmvatten från DHW-tanken använt
Värmepunp eller elektriska uppvärmare fungerar inte
Förbjuda-, timerfunktion- eller semester funktion- läge valt
Fel storlek på element
Rummet i vilket temperatursensorn finns håller en annan
temperatur än resten av huset.
Batteriproblem *endast trådlös kontroll
När vattnet i cirkulationskretsen är överdrivet varmt,
startar avkylningsläget med en fördröjning för att skydda
utomhusenheten.
När utomhustemperaturen är betydligt låg startar inte
avkylningsläget för att undvika att vattenledningarna fryser.
Efter avslutat varmvattenläge leder 3-vägsventilen
bort varmvatten från varmvattentanken till
rumsuppvärmningskretsen. Detta sker för att förhindra
överhettning av cylindertankens komponenter. Mängden
varmvatten som leds till rumsuppvärmningskretsen
beror på typen av system och rörledning som går mellan
plattvärmeväxlaren och cylindertanken.
3-vägsventilen kan ha främmade objekt i sig eller
varmvatten kan flöda till uppvärmningssidan på grund av
fel.
Frysskyddsfunktionen är aktiv.
Mekanism för att förhindra stopp i pumpen på grund av
avlagringar.
Värmare slås på/av
3-vägsventil byter position mellan läget varmvatten och
värme.
Luft instängt i systemet
Löst ledningssystem
Systemet har överhettats eller är under övertryck
Smuts kan förhindra att ventilens tätning helt är stängd
Inomhus eller utomhusenheten rapporterar ett onormalt
tillstånd
Möjliga fel
Vattenläcka pga koppar-
korrosion (avzinkning)
Lösning
Kontrollera inställningar och ändra om nödvändigt.
Se till så att varmvattenläget är igång och vänta tills varmvattentanken har
värmts upp igen.
Kontakta installatör.
Kontrollera inställningarna och ändra efter vad som är lämpligt.
Kontakta installatör.
Flytta temperatursensorn till ett mer passande rum.
Kontrollera batteriets effekt och byt ut om det är tomt.
Normal drift
Om frysskyddsfunktionen inte behövs kontakta installatören för att ändra
inställningarna.
Normal drift, ingen åtgärd nödvändig.
Kontakta installatör.
Normal drift, ingen åtgärd nödvändig.
Normal drift, ingen åtgärd nödvändig.
Normal drift, ingen åtgärd nödvändig.
Normal drift, ingen åtgärd nödvändig.
Försök med att lufta elementen (om sådana finns). Om symptomen
fortsätter kontakta i så fall installatören.
Kontakta installatör.
Stäng av strömmen till värmepump och alla doppvärmare, kontakta sedan
installatören.
Skruva ventilens lock åt det håll som visas tills dess att du hör ett klick.
Detta kommer att släppa ut en liten mängd vatten som sköljer bort smuts
från ventilen. Var försiktig då vattnet som släpps ut kommer att vara varmt.
Skulle ventilen fortsätta att droppa så kontakta installatören eftersom det
kan bero på att gummitätningen kan vara skadad och behöver bytas ut.
Notera felkodens nummer och kontakta installatören.
Delar som måste undersökas med jämna mellanrum
Delar
Kontrollera efter
Doppvärmare
2 år
Vattencirkulationspump
20 000 timmar (3 år)
Delar som INTE får återanvändas efter service
* O-ring
* Packning
Observera: Byt alltid ut packningen för pumpen mot en ny varje gång
detregelbundnaunderhålletutförs(efter20000timmars
användning eller efter varje 3-årsperiod).
Möjliga fel
Jordfel får kretsbrytaren
att aktiveras (värmaren
är alltid AV)
Vattencirkulationspumpfel

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Mitsubishi Electric ecodan EHST20C- TM9HB